Informacija o realizaciji mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021.godini dostavljena Vladi BPK Goražde na razmatranje

U skladu sa Finansijskim planom za 2021.godinu, u planu Programa rada JU“ Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ je pored implementacije programa započetih u prethodnom periodu, jedan novi program aktivne politike pod nazivom „Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije 2021“ za čiju realizaciju su predviđena finansijska sredstva u iznosu od 20.000,00 KM.

U cilju bržeg zapošljavanja Program obuhvata obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposelnih osoba sa evidencije Službe. Programom je predviđeno sufinansiranje /finansiranje različitih vidova obuka, kao što su obuka za certificiranog računovođu, obuka za zaštitare te drugi vidovi specifičnih obuka i kurseva potrebnih nezaposlenim osobama koje bi mogle doprinijeti bržem i jednostavnijem zaposlenju. Dokvalifikacija nezaposlenih osoba odnosi se u okviru istog zanimanja u srednjim školama za III i IV stepen obrazovanja, dok se prekvalifikacija nezaposlenih osoba odnosi na obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanja istog ili višeg stepena stručne spreme u obrazovnim institucijama ili centrima za prekvalifikaciju. Ovim programom je planirano je da se obuhvati oko 20 osoba.

Pored ovog programa, u planu je i nastavak aktivnosti po programima iz prethodnog perioda. U mjesecu julu 2019.godine, počela je implementacija Programa stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe sa završenom VSS. Program podrazumijeva finansiranje toplog obroka u iznosu od 8,00KM po danu, prijevoza u visini cijene mjesečne karte gradskog saobraćaja i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u iznosu od 30,00KM u periodu od 12 mjeseci. Za nastavak programa u 2021.godini, planiran je iznose od 1.000KM, a programom je obuhvaćeno 17 osoba.

Finansijskim planom za 2021.godinu planiran je nastavak realizacije „Programa sufinansiranja poduzetništva u 2019.godini“. Sredstva u iznosu od 2.500,00KM planirana su na ime refundacije poreza i doprinosa licima kojima su u 2019.godini odobrena sredstva za pokreatnje vlastitog biznisa. Jedna osoba je još uvijek korisnik programa.

Kada je riječ o Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2020.godinu, ovaj program svake godine implementira Služba, a sredstva za realizaciju osigurana su od strane Zavoda za zapošljavanje u iznosu od 50.000,000KM i Vlade BPK Goražde u iznosu od 25.000,00KM. Poslodavcu koji zapošljava osobu iz ove kategorije na period od 12 mjeseci refundiraju se sredstva u mjesečnom iznosu od 800,00KM za osobe sa završenom VSS, odnosno na period od šest mejseci u iznosu od 500,000KM za osobe sa završenom SSS/KV/NK. Realizacija programa je započela u 2020.godini i ovim programom je obuhvaćeno 10 osoba.

Program sufinansiranja zapošljavanja stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde i Federalnim zavodom za zapošljavanje. Programom je određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa ili dijela neto plaće u iznosu od 600,00KM mjesečno po osobi, a sredstva je obezbijedio Federalni zavod za zapošljavanje. Za školsku 2020/2021.godinu planiran je iznos od 31.847,00KM, a za školsku 2021/2022.godinu, iznos od 10.000,00KM. Programom je obuhvaćeno šest osoba.

Obzirom da je propisima Službe za zapošljavanje BPK Goražde definisano da Vlada BPK Goražde daje saglasnost na prijedlog programa aktivne politike zapošljavanja, u kojem su definisani iznos sredstava, cilj programa, ciljna grupa, korisnici sredstava, poticajna mjera, kriteriji, javni poziv i drugo, Služba nakon što dobije saglasnost Vlade na iste, provodi planirane programe.

 

www.bpkg.gov.ba