Razmatran Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2021.godinu

Na početku 18. vanrednog zasjedanja, održanog danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2021.godinu, na koji nije imala primjedbi te ga je uputila Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru. Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021.godinu predložen je u iznosu od 17.706.980 KM.

Razmatrana je i  Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o epidemiološkoj situaciji na području BPK Goražde te poduzetim aktivnostima kada je u pitanju spriječavanje širenja pandemije virusa COVID-19 na prostoru našeg  kantona.

Kako je istaknuto, sve aktivnosti resornog ministarstva i Kriznog štaba, te zdravstvenih ustanova na području BPK Goražde,  koje se trenutno provde u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID-19, usaglašene su sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kao i preporukama donesenim od strane Zavoda za javno zdravstvo BiH . Shodno usvojenom Kriznom planu pripravnosti, postoji usaglašen sistem djelovanja kako resornog ministarstva, tako i svih relevantnih institucija, kako bi se adekvatno postupilo ukoliko bi došlo do eventualnog pogoršanja epidemiološke situacije.

Nakon razmatranja, na dostavljenu informaciju Vlada BPK Goražde nije imala primjedbi te je uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je i informacije Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose te Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde,  u vezi realizacije zaključaka kojim je Vlada BPK Goražde na 72. redovnoj redovnoj sjednici održanoj 14. decembra 2020.godine, zadužila resorna ministarstva da u roku od pet dana dostave izvještaje o poduzetim aktivnostima koje se odnose na zahtjev Fudbalskog kluba „Goražde“ koji je dostavljen na adresu Vlade BPK Goražde.

Vlada BPK Goražde primila je k znanju informacije o poduzetim aktivnostima resornih ministarstava te ih uputila u dalju skupštinsku proceduru.

bpk.gov.ba