Poslanici usvojili Nacrt budžeta za narednu godinu

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici usvojila je Nacrt Budžeta BPK Goražde za 2021. Godinu  u iznosu  koji je utvrdila kantonalna Vlada,  39.524 000 KM a koji je prema obrazloženju resornog ministra za 7 posto manji u odnosu na ovogodišnji budžet.

Nacrt Budžeta  upućen je u javnu raspravu kao i Zakon o izvršenju budžeta BPK za 2021. Godinu. Kako do konačnog usvajanja Budžeta ne bi došlo do zastoja u finansiranju budžetskih korisnika, Skupština je danas usvojila Odluku o prvivremenom finansiranju BPK Goražde za prva tri mjeseca naredne godine, u iznosu od 7. 908.000 KM.

Poslanici su podržali i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Kako je istaknuto na sjednici,  razlog za donošenje izmjena i dopuna  je da se preciznije definišu pojedine odredbe kako bi bile lakše provodive u praksi. Skupština BPK Goražde usvojila je i zaključak kojim se otpisuju potraživanja svih korisnika po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koji bi se inače teretili, odnosno izgubili odreeđena prava i morali vratiti sredstva, zbog toga što nisu prijavljivali promjene.

Na današnjoj sjednici usvojen je i u daljnju proceduru upućen Nacrt Zakona o izvršenju sankcija u BPK Goražde, kao i prijedlog odluke o Planu zaštite od požara BPK Goražde.

Skupština BPK Goražde usvojila je i prijedlog Odluka, o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK te Službe za zapošljavanje BPK za ovu godinu, a usvojene su i Odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove i njihove izvršenje za ove ustanove za 2021. Godinu.

Poslanici su usvojili i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku UO JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću akumuliranog gubitka na teret kapitala, u iznosu od 100.000 KM. Podržani su i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju JU Dom za stara i iznemogla lica i JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za prošlu godinu.

Podršku kantonalnog parlamenta nisu dobili izvještaji  Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za prva dva kvartala ove godine, dok je s druge strane usvojen izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period februar – juli ove godine.

Na današnjoj sjednici između ostalog usvojen je izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK za prošlu godinu, a poslanici su primili k znanju informacije, o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK za prošlu godinu, zatim o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI bank za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže, za privredna društva i obrtnike na području kantona za 2019.

Razmatrane su i informacije o stanju RTV predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde kao i informacija o stanju izazvanom pandemijom Covid – 19 u BPK Goražde.