Petković se tereti za napad na civilno stanovništvo i naselja, a ti napadi su kao posljedicu imali smrt, teške tjelesne povrede ili teška narušenja zdravlja, za napad bez izbora cilja kojim se ozljeđuje civilno stanovništvo i ubijanje, namjerno nanošenje osobi snažnog tjelesnog ili duševnog bola ili patnje (mučenje), te nečovječno postupanje.

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Brane Petković kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata i oružanog sukoba, kao nadređena osoba de iure i de facto komandiru Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane tzv. Srpske opštine Goražde, komandirima i pripadnicima čete Opštinskog štaba TO tzv. Srpske opštine Goražde, iako je znao ili mogao znati da se njemu podređeni pripadnici spremaju da izvrše krivično djelo, odnosno da su već učinili krivično djelo, propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni.