Vlada BPK Goražde održala 75. redovnu sjednicu

U skupštinsku proceduru upućen Program rada Vlade za 2021.godinu

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19 koja je imala veliki uticaj na rad Vlade BPK Goražde u prethodnoj godini, a prema predviđanjima sa ekonomskog, privrednog  zdravstvenog i socijalnog aspekta posljedice će biti daleko teže u ovoj godini,  Program rada Vlade BPK Goražde za 2021.godinu, između ostalog,  koncipiranje na način da  definiše adekvatne radnje i mjere Vlade kojim će se zaustaviti  negativni tokovi izazvani pandemijom, odnosno ublažiti  mogući negativni efekti, posebno na privredu u BPK Goražde. U prilog tome je i samačinjenica da je zbog smanjenja prihoda i budžet BPK Goražde za 2021.godinuplaniran u manjem iznosu nego što je to bilo u 2020.godini, i u ovoj godini, kako je istaknuto, bez podrške viših nivoa vlasti Vlada BPK Goražde neće moći adekvatno odgovoriti na sve izazove.

Jedan od značajnijih projekata koji će se nastaviti i u 2021. godini, a za koji su obezbijeđena sredstva u budžetu FBiH, je nastavak radova na izgradnji putne komunikacije Goražde-Sarajevo.

Također, u prvoj polovini ove godine planirano je okončanje projekta uspostave hemodijaliznog centra pri JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ čime bi se po prvi put sistemski riješio problem hemodijaliznih pacijenata s područja BPK Goražde te okončanje radova na projektu izgradnje stambeno- poslovnog objekta Lamela-H4 kao i izgradnja zgrade Lamela-L.

Kroz programe rada ministarstava, osim redovnih aktivnosti, planirana je realizacija i drugih projekata čija će implementacija u velikoj mjeri zavisiti od ekonomske situacije u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

S obzirom da se u ovoj godini očekuje značajniji iskorak Bosne i Hercegovine na putu ka sticanju kandidatskog statusa, to će od Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zahtijevati značajnije aktivnosti u ovom procesu. Tu se prije svega misli na reforme javne uprave i pravosuđa, kao i usklađivanje kantonalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila i dokument pod nazivom „Ciljevi i politika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu“ sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje rada čije će provođenje omogućiti stvaranje pretpostavki za provođenje ciljeva i politika utvrđenih ovim dokumentom.

Vizija razvoja BPK Goražde iskazuje stratešku težnju da BPK Goražde postane savremena evropska regija, orjentisana na održive aspekte razvoja gdje se razvoj posmatra kao višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, okolišne, prostorne i institucionalne transformacije s ciljem poboljšanja kvaliteta i standarda života građana i građanki.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila i prijedlog Strategije razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina, te primila k znanju informaciju o aktivnostima koje su prethodile izradi jednog od značajnijih dokumenata BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Odluku o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2021.godinu.

Vlada BPK Goražde razmatrala je dopis Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu na prostoru BPK Goražde u vezi pregovora o potpisivanju novog kolektivnog ugovora koji je, kako se navodi, istekao krajem mjeseca decembra 2020.godine. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da predloži članove  pregovaračkog  tima koji će vršiti pregovore sa sindikatom u cilju potpisivanja ovog dokumenta.

U vezi sa kolektivnim ugovorom, razmatran je i dopis Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja upućen Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, a Vlada BPK Goražde je zadužila resorno ministarstvo da organizuje sastanak sa predstavnicima sindikata na kojem će biti dogovorene dalje aktivnosti.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Odluku Direkcije za robne rezerve o interventnoj nabavci drvene peleti i lož ulja. Data je saglasnost na odluku o isporuci 700 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ u Goraždu.