BPK: Izvještaj Kantonalne uprave Civilne zaštite

Sa područja Grada Goražde

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite Grada Goražda, u posljednja 24 sata  zabilježeno je slijedeće:

Na području mjesne zajednice Sadba i Zupčići, rijeka Drina se izlila iz svog korita bez pričinjene materijalne štete. Trenutni vodostaj rijeke Drine je u blagom opadanju.

Visina snijega koji je padao tokom protekle noći u nižim dijelovima iznosi oko 5 cm, dok visina snijega u područjima sa većom nadmorskom visinom iznosi od 30 do 40 cm.

Magistralni i regionalni putevi su prohodni. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši se prema prioritetima i trenutnim potrebama. Pripadnici Javnog komunalnog preduzeća

„6 Mart“ vrše uklanjanje snijega sa pješački površina.

Druge pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra nisu zabilježene.

Sa područja općine Pale u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Pale u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Nove sniježne padavine na području općine Pale FBIH nisu prouzrokovale veće probleme.

Magistralni i regionalni putni pravci su prohodni i saobraćaj se odvija bez večih problema. Čišćenje nekategorisanih i lokalnih puteva vrši će se tokom dana. U jutarnjim satima došlo je do prekida u napajanju električnom energijom na području općine Pale FBIH.

Sa područja općine  Foča u F BiH

Na osnovu informacije dobijene od Službe civilne zaštite općine Foča u F BiH, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Vodostaji vodotokova su u blagom opadanju. Sniježne padavine su bile umjerenog intenziteta. Visina novog sniježnog pokrivača u Ustikolini je oko 5 cm.

MUP  BPK-a Goražde

Prema informaciji Operativnog centra MUP-a BPK-a Goražde, u posljednja 24 sata nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Kantonalna bolnica BPK-a Goražde-Urgentni centar

U urgentnom centru Kantonalne bolnice BPK-a Goražde u posljednja 24 sata primljeno je 25 pacijenata. Pet pacijenata je zadržano u Kantonalnoj bolnici radi daljeg liječenja.

Direkcija za ceste BPK-a Goražde:

Prema informcijama koje smo dobili od Direkcije za ceste BPK-a Goražde, regionalni put R-448 Podkozara-Goražde-Hrenovica i R-448A Osanica-Ilovača-Prača  je prohodan i saobraćaj se odvija bez problema.