Izvršena uplata finansijskih sredstava na ime naknada za decembar 2020.godine

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 27.01.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec decembar 2020.godine koje se odnose na: stalnu novčanu pomoć, dječiji doplatak, žene majke koje nisu u radnom odnosu i egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražde, iz Budžeta BPK Goražde za mjesec decembar 2020.godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 268.299,00 KM.

www.bpkg.gov.ba