Danojlić: Dopunjene odluke o registru uposlenih u javnom sektoru

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Nataša Danojlić na današnjoj pres- konferenciji govorila je dopunama odluka o registrima imenovanih i zaposlenih lica u javnom sektoru na području BPK Goražde, koje je usvojila kantonalna Vlada.

Danojlić je podsjetila da su registri, imenovanih  lica te zaposlenih u javnom sektoru na području BPK Goražde, uspostavljeni   u novembru 2020. godine, uz podršku Misije OSCE-a u BiH. Naglasila je da su  od početka njegove primjene ispoštovane  sve zakonske procedure, prije svega mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH koja je, po njenim riječima,  potvrdila zakonitost odluka, odnosno evidentno postojanje javnog interesa da građani znaju sve podatke o utrošku javnih sredstava, pa i po osnovu finansiranja zaposlenih lica.

“ Međutim,  pravu sliku zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru, odnosno kadrovske kapacitete javnog sektora nemamo bez uključenih podataka s lokalnog nivoa. Zbog što potpunijeg uvida u ljudske potencijale javnog sektora na području BPK, a u cilju jačanja transparentnosti rada javne uprave i unapređenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, donosena je odluka kojom se daje mogućnost za proširenje postojećih kapaciteta registara zaposlenih i imenovanih lica” – istakla je Danojlić.

Pojasnila je da je nakon  obavljenih razgovora sa zvaničnim predstavnicima iskazan interes jedinica lokalne samouprave u BPK  Goražde, za pristupanje navedenim registrima.

“ Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne donose dobilo je saglasnost od gradonačelnika Grada Goražda, načelnika Općine Pale u FBiH  i v.d.načelnice Općine Foča u FBiH , na osnovu kojih će, u već postojeće registre, biti uključeni i podaci sa lokalnog nivoa.  Obzirom da je i određen broj poslanika i vijećnika u zakonodavnim, odnosno predstavničkim tijelima u BPK Goražde, iskazao želju da se u svrhu prevencije mogućih pojavnih oblika sukoba interesa i njihovi podaci objave u registrima, ovim odlukama je predviđena mogućnost da i oni daju svoju pismenu saglasnost i da se njihovi podaci obrađuju i objave“- pojasnila je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde.

Posebnu zahvalnost uputila je Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na velikoj pomoći i podršci koju je pružila resornom ministartvu prilikom uspostavljanja ovih registara, kao i iskazanu spremnost da podrže proširivanje kapaciteta registara u budućnosti.