MINISTARSTVO ZA SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVSTVO, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE Krizni štab

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, broj: 08-33-189-24/20 od 28.02.2020.godine, a postupajući po Zaključku Vlade Federacije BiH, V.broj:381/2021 od 11.03.2021.godine, te Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministratsva zdravstva, poglavlje I, tačka 1.,te s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u vezi pojave i širenja novog koronavirusa (COVID-19) i visoku incidencu oboljevanja kao i smrtnih slučajeva na području BPK Goražde, Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde na 38. sjednici održanoj dana 16.03.2020.godine, donosi sljedeću:

 

 

N A R E D B U

 

 

  1. Dozvoljeno je okupljanje osoba pod sljedećim uslovima:
  • ne više od 15 osoba u zatvorenom prostoru
  • ne više od 15 osoba na otvorenom prostoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Iz tačke 1. Naredbe izuzimaju se:sjednice Skupštine BPK Goražde,sjednice gradskog i općinskih vijeća, te obrazovne ustanove, uz poštivanje tačke 2., poglavlja 1. Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministratsva zdravstva, kao i ostalih epidemioloških mjera.

  1. Zabranjuju se posjete osobama smještenim u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

 

  1. Zabranjuje se organiziranje svih amaterskih-rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativim kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarskom – trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima.

 

  1. Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih natjecanja u otvorenom i zatvorenom prostoru, ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoida za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

 

  1. Privredna društva i poduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri, štandovi/tezge i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća i drugi subjekti koji vrše javna ovlaštenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica koja će biti odgovorna za poštivanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distavne građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte.

 

Na ulazu/izlazu iz objekta na vidnom mjetu istaknuti obavještenje o propisanim mjerama, sa uputama za njihovu primjenu.

 

Obezbjediti/označiti rastojanje od najmanje dva metra između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred objekta.

 

Lica zadužena za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označena kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost u ovom stavu.

 

 

  1. Naređuje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Goražde da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbi pod tačkom 1., 2., 3., 4. i 5. kao i Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

 

  1. Naredba se donosi s rokom važenja od 14 dana, računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

 

  1. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 17.03.2021.godine.