Podsticaj građanima da uzmu aktivno učešće kako u pripremi budžeta, tako i u praćenju njegovog trošenja

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa resornim Ministarstvom finansija danas je na službenoj stranici Vlade www.bpkg.gov.ba objavila dokument pod nazivom „Budžet za građane“.

To je dokument kojim se na jednostavan način Vlada želi približiti građanima te ih usmjeriti gdje i kako mogu ostvariti svoja prava, gdje i kako mogu tražiti informacije i usluge i iz kojih resora, sa koliko budžetskih sredstava raspolažu ti resori i u skladu sa kojim zakonskim propisima je propisano njihovo trošenje, a sve s ciljem bolje informiranosti građana kao i podsticaj da uzmu aktivno učešće kako u pripremi budžeta, tako i u praćenju njegovog trošenja, čime se teži otvorenijem i odgovornijem nastupu prema građanima i većoj transparentnosti u procesima donošenja važnih odluka u radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća u uvodnom obraćanju građanima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona u toku 2021. godine nastojat će da poveća obim saradnje sa drugim, višim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama i civilnim društvom, kao oblika ostvarivanja dodatnih finansijskih potpora projektima i budžetu.

Također, naglašava premijerka, bez obzira što je i Bosansko-podrinjski kanton Goražde kao i cijela Bosna i Hercegovina trenutno na udaru posljedica pandemije Covid 19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će svoje djelovanje i svoj rad usmjeriti na poboljšanje investicione klime koje će za posljedicu imati povećanje finansijskih sredstava u opticaju te na taj način direktno i indirektno uticati i na sam Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Neosporna je činjenica da će Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i u toku 2021. godine u značajnoj mjeri zavisiti od podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, ali smatramo da i ulaganjem u nove proizvodne pogone, privlačenje novih investitora, intenziviranjem aktivnosti na izradi i apliciranju projekata i programa predpristupnim fondovima Evropske unije, jačanjem aktivnosti na unaprjeđenju prekogranične saradnje, stimulisanjem stanovništva za zapošljavanje na način podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje, te obezbjeđenjem infrastrukturnih investicija od značaja za lokalne zajednice u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, mogu se stvoriti pretpostavke za održivost Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uslovi da mladi i stručni kadar ostane na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ istaknula je premijerka BPK Goražde  Aida Obuća i u ime Vlade BPK pozvala građane da se informišu o mogućnostima koje im nudi Budžet Bosansko-podrinjskog kantona, da se upoznaju o pravima koja mogu ostvariti iz budžeta, te da prate njegovu realizaciju, ukazuju i daju doprinos u usmjeravanju rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Budžet za građane

www.bpkg.gov.ba