Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 83.redovnoj sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima te ga uputila u skupštinsku proceduru.

 

Izmjenama ovog zakona ispoštovat će se presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da član 25. stav 2 i član 27. stav 6  Zakona o komunalnim djelatnostima BPK nisu u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH. Donošenjem navedenih izmjena, kako je navedeno, osigurat će sejednak tretman stranaka u prometu nekretnina, koji prema dosadašnjim odredbama ovog zakonanisu imali.

 

Na zahtjev Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila Odluku o načinu korištenja raspoloživih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – ESCROW računa, a potom i Odluku da se sa ovog računa, u iznosu od 184.091 KM, izmire obaveze po osnovu unutrašnjeg duga, odnosno obaveze po osnovu kredita Saudijskog fonda preko Razvojne banke Federacije BiH. Kako je tom prilikom naglašeno, do kraja ove godine, isplatom još dvije preostale rate ovog duga, naš Kanton izmirit će sve kreditne obaveze koje ima prema Saudjskom fondu.

 

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnoseo uspostavi Registra udruženja BPK Goražde. Postupajući po zaključku Skupštine BPK sa 8.vanredne sjednice, Ministarstvo pravosuđa uspostavilo je jedinstven registar svih udruženja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. On ćezvanično biti objavljen na službenoj web stranici Vlade u ponedjeljak 12.aprila i dostavljen Skupštini,  a Vlada je zadužila ministarstva da nakon objave Registra izvrše provjeru statuta i validnosti rada udruženja koja su u njihovoj nadležnosti te o tome dostave izvještaj Vladi.

 

Na sjednici je razmatrana iInformacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa koju je dostavilo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice postupajući po zaključku Vlade, a na osnovu zahtjeva Kolegija Skupštine BPK. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da dopuni informaciju sa naredbama koje je Vlada donijela na posljednim vanrednim sjednicama, kao i sa izvještajima o utrošku sredstava dodijeljenih Kantonalnoj bolnici, domovima zdravlja i Zavodu za javno zdravstvo BPK s ciljem sprječavanja širenja pandemije korona virusa.

 

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglanost na izmjene pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje prava na participaciju troškova za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi;za odobravanje jednokratne novčane pomoći za socijalne potrebe i za liječenje branilaca i članova njihovih porodica. Izmjenama se omogućuje lakša prohodnost donesenih akata i olakšava njihovim korisnicima put do ostvarivanja svojih prava.

 

Vlada je primila k znanju InformacijuMinistarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o načinu upisa učenika u I razred srednjih škola u školskoj 2021/2022.godini te zadužila resorno ministarstvo da pripremi Kriterije za upis učenika u skladu sa dostavljenom informacijom. Prema riječima ministra obrazovanja, kriteriji će biti pripremljeni u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, a s ciljem sprječavanja širenja korona virusa, upis učenika u srednje škole vršit će se bez prijemnog ispita, uzimajući pri tome u obzir opći uspjeh, uspjeh iz predmeta značajnih i relevantnih za odgovarajuću školu i rezultate postignute na takmičenjima.

 

Razmatrana i primljena k znanju je i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2021.godine.

Na osnovu statističkih podataka, stanje stanje bezbjednosti na području našeg kantona je zadovoljavajuće. U odnosu na isti mjesec prošle godine, došlo je do smanjenja broja krivičnih djela i prekršaja te povećanja saobraćajnih nesreća što se, kako je istaknuto, može pripisati većoj frekvenciji saobraćaja u užem gradskom jezgru zbog radova na mostu i vremenskim uslovima.

 

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je saglasnost na Program utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2021.godinu“ u iznosu od 60.000 KM.

 

JP RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. odobreno je 41. 972 KM na ime treće od ukupno 12 redovnih tranši za 2021. godinu namijenjenih za isplatu plaća i doprinosa, a 2000 KM odobreno je nosiocima sportskih djelatnosti za dodatne programe.

 

Nakon usvajanja izvještaja Komisije, Vlada je donijela  Odluku o poništenju postupka nabavke usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK-a Goražde.

 

Direktor Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde dobio je saglasnost da izvrši intervenciju sa 6.000 litara lož ulja iz robnih rezervi prema institiucijama i javnim ustanovama BPK-a Goražde.

 

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK razriješila je privremeni i imenovala novi Upravni odbor Agencije za privatizaciju BPK, na period od četiri godine, a rješenje će stupiti na snagu nakon saglasnosti Skupštine BPK Goražde.