Iskopano 1741 metar glavne tunelske cijevi na tunelu Hranjen

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća i ministri u vladi u pratnji predstavnika JP Autoceste FBIH obišli su radove na tunelu Hranjen. I pored teške epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19, realizacija projekta nije došla u pitanje, iako su u jednom trenutku radovi bili obustavljeni. Naime, početkom februara zbog naglog dotoka podzemne i površinske vode, iskop na sjevernoj, ulaznoj strani tunela je zaustavljen i onemogućen.

“U protekla dva mjeseca izvođač radova je uspio da evakuiše vodu iz tunela, osigura stabilnost tunela u glavnoj tunelskoj cijevi i time omogući siguran rad i nastavak iskopa na čelu glavne tunelske cijevi sa sjeverne strane. Do danas je iskopano i podgrađeno 1741 metar glavne tunelske cijevi od čega je sa sjeverne strane urađeno 696 metara, a sa južne strane urađeno 1.045 metara. Ovaj probijeni dio tunela čini 32%, odnosno skoro trećinu dužine tunela, zatim 1.598 metara servisne tunelske cijevi, sa sjeverne strane 699 metara, a sa južne 898 metara,  ukupno pet pješačkih poprečnih veza i dvije poprečne veze za prolaz interventnih vozila, dvije parkirne niše sa južne strane”, saopćeno je iz Autocesta FBIH.

Radi ubrzanja radova i nadoknade propuštenog učinka izvođač radova je angažovao 35 iskusnih tunelskih radnika iz Turske sa rukovodećim kadrom na poslovima iskopa i ugradnje primarne tunelske podgrade, a za rukovodioca cijelog projekta angažovao je tunelskog inžinjera sa velikim iskustvom na sličnim projektima.To je već dovelo do vidljivih rezultata pa je  na južnoj/izlaznoj strani, umjesto ranijeg skromnog napredovanja od 2 metara, sprosječni dnevni napredak u glavnoj tunelskoj cijevi 3,2 m – pri jednako teškim geološkim uslovima IV i V tunelske kategorije.

Ukupna dužina brze ceste od Kaljana u Hrenovici do lokaliteta “Pobjede” 13,7 km. Sam tunel “Hranjen” na tom dijelu ceste je dug 5,5 km. Nastavak brze ceste, tzv. Sjeverna obilaznica Goražda, od “Pobjede” do Donje Sopotnice je dug 4,7 km i na tom dijelu ima i jedan tunel dužine 1,3 km. Pored iskopa i izrade primarne podgrade tunela “Hranjen” u toku su geološki istražni radovi na trasi Sjeverne obilaznice Goražda za potrebe izrade glavnog projekta.

 

Nakon obilaska radova na tunelu, premijerka BPK Goražde obišla je lokalitet na kojem se izvode geološko istražna ispitivanja, koje je potrebno uraditi za izradu glavnog projekta sjeverne zaobilaznice u dužini od 4,221km.

Radove na ovom lokalitetu   izvodi firma Winner Project d.o.o.