Vlada BPK Goražde uskoro pokreće aktivnosti u vezi izrade Gender akcionog plana BPK Goražde

O izradi Gender akcionog plana BPK Goražde, na današnjem zoom sastanku sa  predstavnicom Gender centra pri Vladi Federacije BiH Lejlom Hodović i koordinatorom programa ispred Sarajevskog  otvorenogcentra Aminom Dizdar ,razgovarala je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

Gender akcioni plan BPK Goražde potrebno je da bude usklađen sa državnim Gender akcionim planom a  prilikom izrade  dokumenta koji bi usvojila Vlada BPK Goražde, podršku bi pružio i Gender centar FBiH koji će uz konsultanstsku pružiti i finansijsku podršku

Izradi dokumenta predhodila bi konsultantska istraživanja o ravnopravnosti spolova u kantonu koju bi vršio Gender centar FBiH tako da bi Bosansko-podrinjski kanton imao gotov dokument.

Gender akcionim planom ne bi bio predviđen poseban budžet za realizaciju aktivnosti, već bi svako od ministarstava finansiralo aktivnosti za koje je nadležno u sklopu svog redovnog plana rada.

Uzimajući u obzir činjenicu da rodna ravnopravnost prdstavlja temeljno pravo svakog čovjeka i da je od suštinskog značaja za svaku demokrtsku zajednicu premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovom prilikom kazala je da će naš kanton po uzoru na druge kantone unutar FBiH krenuti u aktivnosti izrade Gender akcionog plana BPK Goražde.

„Da bi to pravo bilo ostvareno potrebno je, osim pravnog reguliranja, da se uspješno primjenjuje u svim aspektima društvenog, političkog i ekonomskog života, a vlast je ta koja je najbliža građanima i trebala bi da bude najpogodnije tlo za borbu protiv upornog širenja diskriminacije i za promoviranje istinski ravnopravnog društva“-ovom prilikom kazala je premijerka Aida Obuća.

Do kraja mjeseca planirana je još jedan sastanak kako bi se konkretizirale aktivnosti u vezi izrade ovog dokumenta.