Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-pdorinjskog kantona Goražde na današnjoj 84.redovnoj sjednici uvrdila je Listu projekata koji se kandiduju u Program  javnih  investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2022-2024. godina.

 

Na ovoj listi koji su upućeni Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Federalnom ministarstvu  finansija nalaze se projekti: Izgradnja reginalne santarne deponije Trešnjica u Goraždu i „Revitalizacija planirane poslovne zone „Haldište“ i zaštita rijeke Drine od industrijskog otpada“, ukupne vrijednosti 16.350.000 KM.

 

Nakon razmatranja, Vlada BPK Goražde Skupštini na konačno usvajanje uputila je zaključak u kojem su sadržane preporuke i mjere za stvaranje uslova za nastavak realizacije obaveznog programa pred polazak djece u školu, uslova za kvalitetniju realizaciju odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, normativno uređenje visokog obrazovanja, kao i osiguravanje unaprjeđenja kvaliteta nastavnog procesa i postizanje funkcionalnih znanja učenika kroz reviziju nastavnih planova i programa i njihovo novo donošenje, koji će se razmatrati na nastavku 2.tematske sjednice Skupštine o temi „Informacija o stanju u oblasti obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona data je saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga izrade šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK-a Goražde (Grad Goražde, Općina Foča FBiH i Pale FBiH sa odabranim ponuđačem „Šuma Plan“ d.o.o. iz Banja Luke, u ukupnoj vrijednosti od 181.174 KM.

 

Ministru za privredu odobreno je da zaključi Anex Ugovora o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnim područjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Sportskim ribolovnim društvom „Ustikolina“ iz Ustikoline.

 

Razmatran je takođe i usvojen Izvještaj Komisije o utrošku novčanih sredstava odobrenih prema Programu unapjređenja usluga javnih preduzeća BPK-a Goražde Ministarstva za privredu  za 2019.godinu te primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde za mart ove godine.

 

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o uslovima i načinu korištenja sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila i Odluku o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama, Gradu Goraždu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih               nesreća.

 

Saglasnost Vlade dobio je iPlan utroška namjenskih sredstava Ministarstva za urbanizam sa podračuna „Kantonalnog stambenog fonda BPK-a Goražde“ za 2021. godinu,u ukupnom iznosu od 431.502 KM.

 

Ministru za  urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline odobreno je potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta „ Ugradnja termoizolacije stropne konstrukcije u Ministarstvu za finasije BPK“  sa Fondom za zaštitu  okolišta  Federacije BiH u vrijednosti od 11.083 KM.

 

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je usvojila Program utroška sredstava iz budžeta ovog Ministarstva sa ekonomskog koda Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2021.godinu,  u vrijednosti od 400.000 KM. Jedan od bitnih razloga za donošenje ovog programa, kako je istaknuto, nastavak je realizacije započetih aktivnosti kroz uvođenje novih medicinskih disciplina putem finansiranja-sufinansiranja izgradnje Dijaliznog centra,a u svrhu poboljšanja dostupnosti kvalitetnim i sigurnim zdravstvenim uslugama dijaliznih pacijenata s područja našeg kantona.

 

Vlada je danas usvojila i svoja četiri programa utroška finansijskih sredstava, od kojih je najznačajniji Program utroška sredstava sa ekonomskog koda– Tekući transferi drugim nivoima vlasti, gdje je za sufinansiranje i realizaciju projekata od značaja za općine i Grad Goražde planirano 320.000 KM. U ostala tri programa, sa ekonomskih kodova „Tekući transferi neprofitnim organizacijama , za vjerske zajednice, Merhamet i Muftijstvo, bit će izdvojeno  po 10.000 KM .

 

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde za januar i februar ove godine, kao i akontativnu isplatu sredstava za 12 sportskih klubova u iznosu od 45.000 KM i Sportskom savezu BPK u iznosu od 15.200 KM.

 

Nakon primanja k znanju Informacije o provedenim aktivnostima u vezi raspisivanja ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Skupštine JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde koji je proglašen neuspješnim,Vlada je dala saglasnost ministru za njegovo ponovno raspisivanje.

 

Posebna pažnja Vlade bila je usmjerena na razmatranje zaključaka i preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u vezi trenutne epidemiološke situacije na području našeg kantona. S tim u vezi, Vlada je na period od sedam dana produžila naredbe donesene na 29.vanrednoj sjednici od 01.aprila.

 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport zaduženo je da u koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo dostavi stav i mišljenje o prestanku modela online nastave u školama, a zdravstvene ustanove i Zavod za javno zdravstvo da dostave izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava za nabavku lijekova, kisika, medicinskog kadra i opreme te da iskažu svoje potrebe za nastavak borbe protiv COVID-a 19.