U BPK kod pet osoba utvrđena nevjerodostojnost diploma

Proces provjere diploma na nivou Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) nije tekao zadovoljavajućom dinamikom, jer značajan broj institucija nije blagovremeno i u skladu s rokovima definiranim posebnim uputstvom, poduzimao potrebne aktivnosti – istaknuto je na zajedničkom sastanku premijerke BPK-a Aide Obuće, ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Armana Bešlije i predsjednika Tima za borbu protiv korupcije Elmira Pilava.

Ovom prilikom analizirane su aktivnosti u vezi provjere vjerodostojnosti diploma zaposlenih u institucijama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač BPK Goražde.

“U toku dosadašnjeg procesa, izvršena je provjera 1.035 diploma te je utvrđeno da pet osoba nema vjerodostojnu diplomu i protiv njih su pokrenuti odgovarajući postupci. Provjera preostalih 165 diploma nije izvršena, jer za 46 osoba određene institucije i ustanove nisu blagovremeno dostavile zahtjev za provjeru, tako da provjera ni do danas nije izvršena. Za 16 osoba nije izvršena adekvatna i potpuna provjera, a za 103 osobe škole i fakulteti još uvijek nisu izvršili provjeru jer traže naknadu i provjera tih diploma će se izvršiti preko nadležne inspekcije za obrazovanje” – istaknuto je na sastanku.

Premijerka BPK-a Aida Obuća naglašava da će na provjeru biti poslane sve diplome koje se smatraju sumnjivim te da će protiv svih osoba za koje se utvrdi da su u postupku zasnivanja radnog odnosa zloupotrijebili određene dokumente, biti provedeni postupci u skladu sa zakonom.

“Ovdje će se u potpunosti poštivati zakon i borit ćemo se protiv nekih anomalija koje su se možda dešavale, i pokušati osigurati da se to u budućnosti ne dešava na način da se prilikom zasnivanja radnog odnosa ubuduće prvo provjeri vjerodostojnost svih diploma pa tek onda da ta osoba zasnuje radni odnos. Jako je teško nakon dugog niza godina, nakon što je neko zasnovao radni odnos i ostvarivao određena prava, sada tu osobu izvoditi iz tih prava. Ovo je način kako treba to da se preduprijedi” – istakla je Obuća.

Najavila je da će se za određen broj osoba nastaviti vršiti dodatne provjere nakon što je analizom dostavljenih podataka utvrđeno da određeni broj institucija nije izvršio potpune provjere za određene osobr zbog čega je izdvojena dokumentacija za još 16 osoba i za njih će se tražiti potpuna provjera u skladu s Uputstvom.

“Kada se kaže od 1.200 osoba da petoro njih posjeduje diplome koje nisu validne što je do sada utvrđeno, to nekome možda zvuči malo, ali to je veliki procenat. Mi smo smo imali 170 diploma za čiju provjeru se traži ili plaćanje naknade ili fakulteti apsolutno ne postoje a 21 od tih su sumnjive diplome. Ako se utvrdi i da ih je 10, to će opet biti veliki procenat. Ovo je proces koji se treba zaustaviti i ne treba se više dozvoliti da se ovakve stvari dešavaju. Zbog toga se radi provjera i ovo je jedna od aktivnosti kroz koje će se doprinijeti smanjenju korupcije i jedna od glavih koje trenutno provodi Tim za borbu protiv korupcije te se došlo do neke završne faze” – istakla je premijerka BPK-a.

Na sastanku je naglašeno da su u provođenju ovih, ali i drugih antikoruptivnih aktivnosti Vlada BPK, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Tim za borbu protiv korupcije imali snažnu podršku Misije OSCE-a te da je u narednom periodu planirano aktivnije i agresivnije provođenje antikoruptivnih aktivnosti kako bi se smanjila stopa svih nezakonitih radnji koje su za posljedicu imale i da osobe koje nemaju odgovarajuću diplomu rade na određenom radnom mjestu i time zauzimaju radno mjesto nekome ko je na zakonit način stekao diplomu.