Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 85.redovnoj sjednici razmatrala je preporuke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te donijela odluku da se od ponedjeljka nastavni proces u odgojno-obrazovnim ustanovama na području BPK, umjesto online, odvija u učionici.Takođe, zdravstvenim radnicima ukinuta je zabrana korištenja godišnjih odmora, a dozvoljeni su isportsko-rekreativni treninzi, dok ostale donesene epidemiološke mjere ostaju na snazi.

 

Ovim zaključkom Vlada je dodatno ublažila ranije propisane higijensko-epidemiološke mjere, jer je posljednjih dana došlo do značajnog smanjenja broja zaraženih koronavirusom u Kantonu. Kako je istaknuto, Vlada BPK Goražde i Krizni štab Ministarstva zdravstva će detaljno pratiti razvoj epidemiološke situacije te u skladu s tim donositi higijensko-epidemiološke mjere.

 

Vlada je razmatrala zaključke Skupštine u vezi epidemiološke situacije na području našeg kantona te će u skladu s njima uputiti dodatne zahtjeve federalnoj Vladi, Ministarstvu zdravstva i Zavodu za javno zdravstvo za isporukom dodatnih količina vakcina i doznačavanje sredstava iz federalnog budžeta zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona s ciljem efikasnije borbe protiv koronavirusa, te nastaviti sa kontiniranom i pravovremenim reagovanjem kad je u pitanju podrška zdravstvenim ustanovama, konstatovano je tom prilikom.

 

Na današnjoj sjednici Vlada BPK utvrdila je Nacrt Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu i Zakon o nadležnostima organa vlasti BPK u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te ih uputila u skupštinsku proceduru.

 

Usvojena je i Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja civilne zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a usvajanjem svih ovih dokumenata, kako je istaknuto, na potpun, sveobuhvatan i jednistven način regulisat će se područje zaštite od prirodnih i drugih nesreća i područje civilne zaštite, jer je civilna zaštita u cjelini u funkciji zaštite ljudi i materijalnih dobara od svih prirodnih i drugih nesreća.

 

Razmatrano je takođe mišljenje Ministarstva za privredu na Nacrt Zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiHkoje je bez primjedbi upućeno Federalnom ministarstvu trgovine.

 

Bez primjedbi, u skupštinsku proceduru upućen je Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2019.godinu Ministarstva za privredu.

 

Vlada je saglasna sa prijedlogom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu BPK Goražde da se novi termin završetka pregovora oko zaključivanja Kolektivnog ugovora pomjeri do petog maja te će sačiniti anex Protokola o vođenju pregovora u kojem sedefinisati nov rok za završetak pregovora, zaključeno je nakon razmatranja prijedloga ovog Sindikata.

 

Nakon što je primila k znanju InformacijuMinistarstva obrazovanja u vezi problema s prijevozom učenika, Vlada je dala saglasnost osnovnim školama „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, „Ustikolina“ Ustikolina i „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača da putem direktnog sporazuma pokrenu proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge cestovnog prijevoza do kraja nastavne 2020/2021.godine. Odluku o pokretanju procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ove usluge putem Otvorenog postupka, kako je zaključeno, ubuduće će voditi resorno ministarstvo, uz pomoć Vlade.

 

Saglasnost Vlade dobio je Plan i Program rada Direkcije za ceste BPK Goražde u iznosu od 1.666.910 KM, kao i Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva za urbanizam sa podračuna „Za zaštitu okoliša BPK Goražde“ u iznosu od 316. 221 KM.

 

Vlada je odobrila Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i iznjeglicesa ekonomskog koda – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica za 2021.godinu) u iznosu od 120.000 KM.

 

Policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije, a Direkcija za ceste da izvrši plaćanje fakture po okončanoj situaciji privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde, po Ugovoru za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2020/2021.godinu u iznosu od 140.000 KM.

 

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada je Općini Foča u FBiH odobrila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 KM za otklanjanje prirodne nesreće-poplave koja je zadesila dio ove općine u februaru ove godine.

 

Direktor Direkcije robnih rezervi dobio je saglasnost da izvrši intervenciju sa 1000 litara lož ulja iz robnih rezervi prema javnim ustanovama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Program obilježavanja „Dana otpora“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu.