Uplaćena finansijska sredstva korisnicima socijalnih davanja i boračke egzistencijane naknade za mart u ukupnom iznosu od 260.200 KM

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas, 26.04.2021.godine izvršilo uplatu finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec mart 2021.godine koje se odnose na: stalnu novčanu pomoć u iznosu od 38.999,50 KM, dječiji doplatak u iznosu od 26.317,50 KM, žene majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 133.455,69KM te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 61.428,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK Goražda za mjesec mart 2021. godine, izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 260.200,69 KM.

www.bpkg.gov.ba