Zasjedala Vlada BPK

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 86.redovnoj sjednici dala je saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora  za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Ugovor se donosi na period od dvije godine od dana potpisivanja i rezultat je pregovora resornog ministarstva i Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja.

 

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448, Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Višegradska ulica – Rorovi, kao i regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, na dionicama Orahovice-Zorovići;Brzača-Gošić Polje i Pijesak-Ilovača, ukupne vrijednosti 920.000 KM.

 

Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za period 01.01-31.03.ove godine, te usvojilaIzvještaj Kantonalne uprave za civilnu zaštituo prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća za 2020.godinu.

 

Saglasnost Vlade dobio je i Pravilnik o korištenju motornih vozila za službene potrebe Kantonalne uprave i Štaba civilne zaštite BPK Goražde, a Ministarstvo za unutrašnje poslove dobilo je odobrenje da Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde ustupi motorno vozilo na privremeno korištenje.

 

Vlada nije imala primjedbi na predloženi tekst Nacrta Zakona o zaštiti zraka koji je utvrdila Vlada Federacije BiH.

 

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanjemlade, nauku, kulturu i sport, donesen je Pravilnik o službenoj legitimaciji inspektora za obrazovanje u BPK Goražde.

 

Ministarza obrazovanje dobio je saglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinansiranju rada Resursne sobe i osposobljavanju i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje, u iznosu od 30.000 KM.

 

Vlada je razmatrala i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevo za 2020.godinu i bez primjedbi uputila ga Skupštini BPK u dalju proceduru.

 

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde odobrena su sredstva zaobilježavanje „Dana šehida“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2021.godinu.

 

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za uknjižbu u vlasništvo stana poklonoprimcu, djetetu bez oba roditelja u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H“ kao i Odluka oplaćanju naknade o razrezu poreza na naslijeđe i poklon radi uknjižbe ovog vlasništva.

 

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru uputila  izvještaje o radu i finansijskom poslovanjuza 2020.godinu Direkcije za ceste, Direkcije robnih rezervi, Arhiva  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Nakon provedene procedure, Vlada je predložila kandidate za pozicije člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i  člana Upravnog odbora Univerzitetsko Kliničkog centra Sarajevo, s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Usvojena je takođe i Odluka o imenovanju novog direktora Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde, a sekretar Vlade predložen je za člana Savjetodavnog tijela Kolegija za evropske integracije Direkcije za evropske integracije BiH.

 

Vlada je danas imenovala i Koordinaciono tijelo za praćenje Gender Akcionog plana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2024. godine, a njegovi zadaci i obaveze resornih ministarstava utvrđene su ovim planom.