Postizanje ravnopravnosti spolova je ključno za zaštitu fundamentalnih ljudskih prava, razvijanje demokratskog društva, poštivanje vladavine prava, te ekonomski rast i konkurentnost

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici formirala je Koordinaciono tijelo za izradu i praćenje Geneder akcionog plana Bosansko-podrinjskog kantona na period od 2021. do 2024. godine. Nakon Srednjebosanskog i Sarajevskog kantona, Bosansko-podrinjski kanton Goražde će biti treći kanton u Federaciji BiH koji će u saradnji sa Gender Centrom Federacije BiH i Sarajevskim otvorenim centrom uraditi Gender akcioni plan za ovaj kanton.

Prema riječima premijerke BPK Aide Obuće, pravni osnov za donošenje Gender akcionog plana BPK je Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH (ZoRS BiH) donesen 2003. u BiH, a izmijenjen i dopunjen 2009. čime su pravni standardi ravnopravnosti spolova utvrđeni Konvencijom o ukidanju svih oblika diskriminacije žena postali sastavni dio pravnog sistema BiH.

Zakon je najvažniji instrument za razvijanje svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova i uvođenje principa ravnopravnosti spolova u javne politike i propise. Ovaj zakon uređuje, promovira i štiti ravnopravnost spolova i zabranjuje diskriminaciju, te jamči jednake mogućnosti svim građanima/kama, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi života.

Gender akcioni plan BPK će se odnositi na period od 2021. do 2024. godine i usklađen je sa odgovarajućim strateškim dokumentima i politikama koje se odnose na ravnopravnost spolova i to sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim strategijama na državnom, entitetskom, i kantonalnom nivou.

Kako ističe premijerka Obuća, vrlo dobra stvar je što je Vlada prepoznala potrebu za donošenjem ovog plana koji je izuzetno važan za kreiranje svih aktivnosti kantona, jer prepoznaje ključne prioritete u oblasti ravnopravnosti spolova, kao i ciljeve koji bi se trebali postići.

„Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (član 24.) obaveza svakog nivoa vlasti se sastoji od sljedećih segmenata: analizu stanja spolova u određenoj oblasti; implementaciju donesenih državnih politika kroz akcione planove za ravnopravnost spolova i mjere za otklanjanje uočene neravnopravnosti spolova u određenoj oblasti. Upravo je ovaj član Zakona o ravnopravnosti spolova osnovni pravni osnov za donošenje Gender akcionog plana BPK Goražde, budući da se donošenjem ovog akcionog plana osigurava dosljedna primjena ovog Zakona, ali i drugih obaveza kantona u pogledu ravnopravnosti spolova. To je također slučaj i sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine koji prepoznaje značaj djelovanja i ulogu kantona kada je u pitanju postizanje ravnopravnosti spolova. Kao nosioci odgovornosti u strateškom cilju 1. GAP BiH a u skladu s nadležnostima kantona su prepoznata kantonalna tijela vlasti zajedno sa tijelima, odnosno institucijama Federacije BiH kao i institucijama BiH.

Osim toga, Zakon obavezuje sva državna tijela, na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, da osiguraju i promoviraju ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju“- riječi su premijerke BPK Goražde.

Ravnopravnost spolova predstavlja jednaka prava i slobode, vidljivost i zastupljenost žena i muškaraca u svim područjima javnog i privatnog života. Postizanje ravnopravnosti spolova je ključno za zaštitu fundamentalnih ljudskih prava, razvijanje demokratskog društva, poštivanje vladavine prava, te ekonomski rast i konkurentnost. Iako je vidljiv napredak Bosne i Hercegovine u oblasti ravnopravnosti spolova, razlike su prisutne u mnogim područjima.

Kad je riječ o Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, on prema riječima premijerke Obuće prednjači kad je u pitanju zastupljenost žena kako u izvršnoj, tako i u zakonodavnoj vlasti, a vidljivo je učešće žena u svim sferama društveno-političkog života, pa i na direktorskim pozicijama.

„ Našim Gender akcionim planom propisat ćemo, između ostalog, na koji način će doći do povećanja stope učešća žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Na nama svima koji implementiramo određene politike je da se pridržavamo Zakona o ravnopravnosti polova, a kao krajna tačka i planova koji su doneseni na osnovu ovog zakona“, naglasila je premijerka BPK Aida Obuća.

Novoformirano Koordinaciono tijelo za izradu Gender akcionog plana BPK koje broji 11 članova trebalo bi na radnim sastancima, u roku od 60 dana, finalizirati sve ono što zakon nalaže, te se očekuje da će izrada ovog plana biti okončana do jula mjeseca ove godine, a u tome će kako je istaknuto, imati punu finansijsku i konsultantsku podršku Gender centra Federacije i Sarajevskog otvorenog centra.

www.bpkg.gov.ba