Online sastanak:Razgovarano o efikasnosti javne uprave

USAID-ov projekat E-uprave koji ima za cilj unaprijediti transparentnost i efikasnsot javne uprave na svim administrativnim nivoima vlasti u BiH, u procesu formiranja centralnog tijela i centralizaciju javnih nabavki će podržati i Bosansko-podrinjski kanton Goražde, dogovoreno je na današnjem online sastanku premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće sa direktorom USAID-ovog Projekta E-uprave Emirom Ramadanovićem te tehničkim voditeljom aktivnosti projekta Goranom Kučerom.

Kao podrška transparentnosti i smanjenju korupcije u ciljanim procesima koji se vode pred nadležnim organima, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je petogodišnji projekat E-uprava u BiH, vrijedan 10,9 miliona dolara, a Bosansko-podrinjski kanton Goražde je jedan od četiri pilot kantona pored Zeničko-dobojskog, Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona koji je dao podršku u procesu centralizacije javnih nabavki, što predstavlja  jedan od značajnijih iskoraka za efikasnije i odgovornije trošenje javnih sredstava i efikasniju javnu upravu. U skladu sa postavljenim ciljevima, projekat E-uprave je u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BIH izradio početnu analizu i tehničku specifikaciju za uvođenje informatičkog sistema za centralizvoane javne nabavke, kojim bi se  koristili svi centralni nabavni organi u BiH.

Imajući u vidu aktivnosti projekta E-uprave i prioritetne strateške ciljeve i mjere postavljene u Strategiji razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina, u dijelu koji se odnosi na digitalizaicju i izgradnju efikasnije i transparentnije javne uprave, pružanje podrške između ostalog ogledat će  se u izradi potrebnog pravnog okvira i podizanje kapaciteta službenika koji će provditi centralizovane javne nabavke što uključuje i obuku za korištenje uspostavljenog informatičkog sistema.

Aktivnosti u vezi impelmentacije USAID-ovog projekta, započetesu  još u aprilu mjesecu 2020.godine, koje prevenstveno podrazumjevaju unaprijeđenje postojećih i izgradnju novih iinformatičkih sistema u oblasti inspekcijskog nadzora, izdavanja građevinskih dozvola te efikasniju socijalnu zaštitu i javne nabavke.

Pored ovog projekta Vlada BPK Goražde izrazila je žlju da učestvuje i u ostalim projektima USAID-a koji se odnose na E-upravu, a u nastavku saradnje predviđeno je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vlade BPK Goražde i USAID-a u kojem će se precizirati dalji koraci vezani za implementaciju ovog projekta.