Vlada BPK Goražde usvojila dokument okvirnog budžeta 2022-2024

– Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  usvojila Dokument okvirnog budžeta (DOB) BPK-a Goražde za period 2022-2024.godina koji je jedan od ključnih instrumenata jačanja upravljanja javnim finansijama u kantonu.

Šefica Odsjeka za planiranje budžeta i analizu u ministarstvu finansija Meliha Peštek, pojašnjava da  se ministarstvo finansija u izradi ovog strateškog  dokumenta rukovodilo nizom parametara i smjernica sa svih nivoa vlasti

„ Pri izradi samo dokumenta Nacrta o izradi Budžeta  Ministarsvo za finansije se koristilo smjernicima fiskalne ekonomske politike koje je usvojila Vlada BPK Goražde u maju mjesecu, zatim Strategijom razvoja BPK Goražde za period 2021-2027.godina, smjernicama federalnog  ministarstva finansija jer oni su obavezni i odnose se na sporedne prihode, tu se misli na prihode od PDV-a koji pripadaju kantonu i Direkciji za ceste, porez na dohodak i porez na dobit što nama predstavlja najveće prihode“ – pojasnila je Peštek.

Navela je da se ministarstvo za finansije  koristilo i svim ostalim analizama i podacima sa kojima raspolaže. Po njenim riječima, sporna je rashodovna strana koja sadrži i one rashode koji se finansiraju iz grant sredstava budžeta F BiH, te je ministarstvo koristilo postojeće izvršenje i planove budžeta budžetskih korisnika na temelju čega je uradilo i njihovo plafoniranje.

„ U pripremi DOB-a a time i Budžeta za 2022. godinu  vršena je između ostalog i procjena prihodovne strane budžeta BPK Goražde za period 2022 – 2024. a potom su budžetski korisnici dostavili zahtjeve za sredstvima prema instrukcijama koje su im dostavljene no one nisu ispoštovane, jer iznose preko 52 miliona marak. S druge strane, procjene prihoda su 33,5 miliona, dok  plafonirani budžet za 2022.  iznosi 39,1 milion KM“ – precizirala je Peštek.

Okvirni budžet kao strateški dokument sadrži brojne statističke podatke, ali i ciljeve iz Strategije razvoja i kako je polazna osnova za izradu budžeta za narednu godinu ministarstvo će tražiti da se uključe i određeni projekti iz Strategije razvoja BPK Goražde, odnosno  određivanje prioriteta i njihovo uklapanje u plafonirani iznos.