CCI o radu Gradskog vijeća: Niti jedna mjera nije bila posvećena boljem životu građana

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Goraždu predstavili rezultate monitoringa rada Gradskog vijeća u prvih šest mjeseci ove godine.

Kako je istaknuto na pres-konferenciji, utvrđeno je da je Gradsko vijeće Goražde konstituisano u roku od 30 dana nakon potvrđivanja izbornih rezultata, kako je propisano Poslovnikom o radu, te da u njengovom sastavu voljom građana participira deset političkih partija.

„ Na osnovu polugodišnjeg monitoringa rada gradske vlasti u Goraždu ustanovljeno je da je novoizabrani gradonačelnik Goražda Ernest Imamović preuzeo mandat bez predstavljenog ekspozea javnosti. Iako on ne predstavlja zakonsku obavezu, statutarnu ili poslovničku, zbog visokog stepena odgovornosti koji podrazumjeva ova funkcija, ekspoze je potrebno predstaviti javnosti kako bi se upoznali sa planovima i ciljevima u radu novoizabranog gradonačelnika „ – smatraju u CCI-u.

Projekt koordinator CCI-a Alen Čular naglasio je da su rezultati monitoringa pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom BiH postaje pravilo, a ne izuizetak.

„ Gradsko vijeće Goražde već šest mjeseci radi bez utvrđenog plana, a Program rada vijeća za 2021. godinu koji je trebao biti usvojen u novembru prošle godine, nije razmatran na nekoj od održanih sjednica, čime je prekršen Poslovnik o radu vijeća. Takođe, najvažniji dokument, Budžet, nije usvojen u za to propisanom roku do kraja godine, čime je prekršen i Statut Grada Goražda, i nije ispoštovan budžetski kalendar“ – kazao je Čular.

Na pres – konferenciji naglašeno je da, iako je budžet smanjen u odnosu na prošlu godinu za oko 700.000 KM zbog smanjenih poreznih i drugih prihoda, čime je isključena mogućnost d abude razvojni, rezultati pokazuju da skoro polovin abudžeta ide na plate.

„ S druge strane, rastu i izdaci za kamate na zaduženja koja Grad Goražde ima, te su u odnosu na prošlogodišnje izdatke po ovom osnovu u iznosu od 35.000 KM, oni u ovoj godini porasli  na 291.000 KM“ – rečeno je na presu.

U CCI-u su mišljenja da dodatno zabrinjava i nebriga za lokalnim stanovništvom, jer su, kako je rečeno, rezultati monitoringa pokazali da nema ključnih pomaka za unaprijeđenje kvalitete života građana, što je od ključnog značaja

„    Na održanim zasjedanjima gotovo da se nisu mogle identifikovati neke od mjera koje su upućivale na to, s obzirom da se Gradsko vieće nije u dovoljnoj mjeri bavilo unapirjeđenjem kvalitete života građana u Goraždu, a većin amjera koje su razmatrane su dnevno političke prirode. Jedina odluka koja se može smatrati pomakom jeste oslobađanje plaćanja naknade ugostitelja za korištenje javnih površina – ljetnih bašta u 2021. Godini“ – naveli su iz CCI-a

Svjetlom tačkom smatraju dinamiku rada Gradksog vijeća Goražde u skladu sa Poslovnikom, koji podrazumjeva održavanje sjednica najmanje jednom mjesečno.

„ CCI su uputili institucijama gradske vlasti Grada Goražda preporuke za unaprijeđenjem njihovog rada kroz uspostavljanje kontinuiteta i dobre prakse planiranja i usvajanja programa rada i budžeta na vrijeme i u skladu sa rokovima. Potrebno je obratiti pažnju na potrebe lokalnog stanovništva odnosno mjere koje bi dovele do unaprijeđenja kvalitete života, osim što se vijeće bavi dnevno-političkim pitanjima, niti jedna mjera, strategija ili akcioni plan nisu razmatrani na sjednicama vijeća“ – rečeno je na pres konferenciji CCI-a u Goraždu.