Održana sjednica Općinskog vijeća Pale u FBIH

Danas je vijeće  održalo svoju sedmu  redovnu sjednicu na kojoj se  diskutovalo po pitanju informacije o stanju zdravstvene zaštite  u proteklom periodu na području Općine Pale FBiH.

Na prijedlog vijećnika Sprečo Alje zatraženo je  da za narednu sjednicu  vijeća  dostavi se  informacija o broju vakcinisanih osoba na prostoru naše općine i po kojim kriterijima je izvršena vakcinacija.

Ono što je dalje zanimalo vijećnike, a posebno vijećnika Ćutuk Mirnesa (SDP) je problem stomatologa u ovoj ustanovi. Načelnik Općine Almin Ćutuk je  upoznao vijećnike da je prije nekoliko dana održao  sastanak u Goraždu, kojem su prisustvovali premijerka kantona Aida Obuća, direktorica Zavoda za zdravstvo Medina Bičo , ministar zdravstva u Vladi BPK Eniz Halilović, te vd Direktorica JU Dom zdravlja Prača Aldijana Drakovac.Na sastanku je dogovoreno da se izvrši sistematizacija radnih mjesta u ovoj ustanovi, i da će u narednom periodu  stomatologa u ovoj godini finansirati 50% zavod, a 50%  Dom zdravlja Prača, a za  narednu godinu finansiranje stomatologa planirano je Budžetom. Javni poziv za prijem stomatologa na neodređeno  radno vrijeme u ovoj ustanovi biće raspisan u što kraćem periodu,  riječi su načelnika Ćutuka.

VD direktorica Doma zdravlja Prača  Aldijana Drakovac upoznala je vijeće  sa još jednim problemom sa kojim se susreće ova ustanova, a to je doktor opće prakse. Razlog ovog problema je prekid ugovora prethodne doktorice, zbog zdravstvenih razloga. Također, u narednom periodu i za ovu poziciju, bit će raspisan konkurs.

Vijeće je danas razmataralo informaciju JKP Prača o pružanju usluga odvoza smeća, vodosnabdijevanja, održavanja lokalnih puteva, uličnoj rasvjeti i mjerama koje treba poduzeti da bi se te usluge poboljšale.

Nakon diskusije vijećnika, načelnika općine i direktora preduzeća informacija je primljena k znanju uz Zaključak da se načelniku da saglasnost za potpisivanje Ugovora sa direktorom JKP Prača kojim će općina sufinansirati odvoz smeća za period mart – septembar 2021.godine.

Vijeće je bilo jednoglasno kada je upitanju Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području Općine Pale.Na današnjoj sjednici vijeće je usvojilo Odluku o obrazovanju radne grupe/komisije za izradu Brošure/Knjige o ratnoj prošlosti.Pred vijećem se našla Odluka o obilježavanju značajnih datuma za Općinu Pale i Udruženja građana demobilisanih boraca Općine Pale, a koja je  usvojena jednoglasno s tim da se u članu 2. umjesto pogibija napiše smrt i u članu 3. doda pored pogibije i smrt. Na današnjoj sjednici našao se Pravilnik o dodjeli stipendija. Nakon što je na prošloj sjednici vijeća Pravilnik  vraćen na doradu danas je jednoglasno usvojen uz prijedlog da se ispravi dio u članu 18.

Kada je upitanju informacija o radu škole, uspjehu i vladanju učenika, pitanjima i inicijativama koje se nameću iz svakodnevne prakse za 2020.godinu, bilo je prijedloga da se razmotre mogućnosti  da se kroz neki projekat osposobi igraonica za djecu uzrasta od 1 -5 godina bar jednom sedmično kako bi se  djeca socijalizovala, a za one starije neke sportske aktivnosti.  Vijećnici su bili jednoglasni da se treba raditi na tome. Nakon što je razmatrana i pohvaljena od strane vijećnika ova informacija je  primljena k znanju.

Do kraja sjednice vijećnici su primili k znanju još nekoliko informacija i to:

  • informaciju Organizacionog odbora povodom 19.marta Dana reintegracije Prače,
  • o provedenim aktivnostima i utrošku novčanih sredstava iz Budžeta Općine,
  • informaciju o količini odsječene drvne mase i dodjeljenim sredstvima po osnovu eksploatacije šuma sa područja Općine Pale u 2020.godini
  • informaciju o ostvarenim finansijskim efektima po dodjeljenim koncesijama na području BPK Goražde sa posebnim osvrtom na područje Općine Pale za 2020.god.

Informaciju o stanju i održavanju regionalnog puta Goražde – Hrenovica, sa posebnim akcentom na presvlačenje oštećenog asfalta je još jedna od tačaka današnje sjednice općinskog vijeća. Vijeće je razmatralo ovu informaciju nakon duže diskusije,potom su  usvojena dva prijedloga. Prvi prijedlog je od strane  vijećnice Fatime Bujak(BHD) a to je vratiti upit  i da se dostavi stanje puta  kako jeste, šta će se uraditi i šta je urađeno.

Drugi  prijedlog je od strane  načelnika Ćutuka da se pošalje dopis kako bi se  ubrzali radovi, te da se izvrši sanacija mosta ispod Srednjeg kako bi se okončali radovi.

Posljednja tačka današnje sjednice odnosila se na prijedloge, sugestije, pitanja i odgovore.

Vijećnica Ilmana Imširović (SDP) uputila je nekoliko  inicijativa,  koje su  se ticale javne rasvjete, te popunjavanja rupa na igrlištu u krugu kasarne u Hrenovici.

Također vijećnica Imširović tražila je da se ustupe prostorije Društvenog centra mladima na korištenje kao i Kino salu bar jednom sedmično.

Inicijativa vijećnika Ekrema Sipovića (SDA)  bila je da se JKP Prača angažuje na kopanju mezara ukoliko im nadležnosti dozvoljavaju.

Vijećnika Nedžada Drugovca (SDA) je zanimalo dokle se stiglo sa inicijativom upućenom na nekoj od ranijih sjednica a vezano za  postavljanje ležećih policajaca na Trgu Kemala Keme Hrva i u ulici Halila Ligate.

Na današnjoj sjednici neopozivu ostavku na poziciju sekretara vijeća podnio je Mujo Čamdžić, koji je ovu funkciju obavljao dugi niz godina.