Zasjedala Vlada BPK Goražde

 

Na današnjoj 93. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u skupštinsku proceduru.

 

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućena je Informacija Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK-a Goražde za 2020.godinu, kao i Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde u istoj godini.

 

Nakon što se upoznala sa Planom utroška namjenskih sredstava sa podračuna za šume Ministarstva za privredu-Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde, Vlada je dala saglasnostKantonalnoj upravi za šumarstvo za pokretanje postupka javne nabavke jednog terenskog vozila i šumarskih uniformi. Kako je istaknuto, terensko vozilo nabavit će se iz namjenskih sredstava i služit će za što efikasniji radčuvarske službe u nadzoru i zaštiti šuma od bespravne sječe.

 

Takođe, Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluge vršenja stručnog nadzora nad izradom šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde (Grad Goražde, Općina Foča FBiH i Pale FBiH) sa „Wald-projektom“ d.o.o.iz Bosanske Krupe,a ministaru privrede odobreno je potpisivanje Ugovora o opravci RTV predajnika na lokaciji Vrhovi Fočanska jabuka-Ustikolina

 

Ministarstvu za obrazovanje data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH u školskoj 2021/2022.godini“ sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u vrijednosti od 37.756 KM. Za realizaciju ovog projektakoji se kontinuirano provodi već nekoliko godina, bit će angažovani stručni kadrovi sa evidencije nezaposlenih.

 

Odobren je Program utroška sredstava osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a Goražde sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – prijevoz te usvojena rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ “Prača“ Prača  .

 

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnosesa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovi u iznosu od 5.000 KM.

 

Vlada će sa svog ekonomskog koda- Tekući transferi drugim nivoima vlasti sufinansirati Projekt „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ Općine Pale u FBiH u iznosu od 50.000 KM. Projekt ove općine jedini je projekt kojeg je Vlada zaprimila nakon objavljenog javnog poziva te je izražena nada da će i ostale lokalne zajednice u sastavu kantona, do decembra kada ističe javni poziv, aplicirati sa svojim projektima za dodjelu sredstava po ovom programu.

 

Na današnjoj sjednici, usvojene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objektena području Grada Goražda i općina Foča i Pale u FBiH. Za ovu namjenu, Gradu Goražde i Općini Foča u FBiH odobreno je po 10.000 KM, a Općini Pale u FBiH 7.000 KM, te data saglasnost direktoru Kantonalne uprave za civilnu zaštitu da sa predstavnicima Grada i pomenutih općina potpiše ugovore o sufinansiranju ovih projekata.

 

Uz zahvalnost Vladi i Autocestama Federacije BiH na dosadašnjem angažovanju na finansiranju i izgradnji brze ceste Goražde-Sarajevo, konkretno tunela Hranjen, Vlada BPK Goražde je sa današnje sjednice uputila molbu za nastavak njihovog angažmana i u 2022.godini, kao i apel izvođaču radova , firmi „Euroasfalt“ da intezivira svoje radove na probijanju tunela, budući da je do sada iskopano 36 odsto tunela.

 

U nastavku sjednice, Vlada je na zahtjev Ministarstva za boračka pitanjaodobrila novčana sredstva za sufinansiranje IX Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2021“.

 

Povodom obilježavanja 26.godišnjice genocida u Srebrenici, Vlada će i ove godine sa Goraždanskim muftijstvom učestvovati u organizaciji događaja pod nazivom „Stani za čovječanstvo“. Tim povodom, sa svih džamijskih munara na području Goraždanskog muftijstva 10.jula u 12 sati proučit će se Salla (oglašavanje nečije smrti), a dok se uči Salla obustavit će se saobraćaj na Trgu branilaca u Goraždu kako bi svi ljudi na ulicama i u automobilima na trenutak zastali i odali počast nevinim žrtvama genocida u Srebrenici.

 

Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde da povodom ovog događaja 10.jula (sutra) u periodu od 12,00 do 12,05 sati zaustavi saobraćaj na Trgu branilaca u Goraždu, a RTV BPK da obilježavanje medijski proprati, uz poziv građanima da zastajanjem u predviđeno vrijeme učestvuju u odavanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici.