Konkurs za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim poduzećima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05 i 81/08), člana 50. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09, 11/12, 13/12 , 9/13 i 11/15), a u skladu sa članom 25. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde od 5.7.2021. godine, Nadzorni odbor JP RTV BPK Goražde, d.o.o. Goražde  r a s p i s u j e:

 

 K O N K U R S

 za odabir i imenovanje direktora Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde. 

I

Opis pozicije:

rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja JP RTV BPK Goražde i odgovara za zakonitost  poslovanja;

– izvještava Nadzorni odbora JP RTV BPK Goražde na njegov zahtjev;

– provodi Statut, Etički kodeks i druga akta JP RTV BPK Goražde;

– imenuje i razrješava urednika televizije i urednika radija;

– osigurava provođenje propisa za postupak javnih nabavki,

– vrši izradu i odgovorna ja za provedbu planova poslovanja;

– priprema i podnosi Skupština Društva godišnje i periodične planove i izvještaje poslovanja kao i godišnje i

periodične planove finansijskog  poslovanja;

– priprema prijedlog o raspodjeli profita ili pokrivanju gubitka;

– osigurava neophodne tehničke i materijalne pretpostavke za provedbu programskih sadržaja;

– utiče na vrstu i obim programskih sadržaja isključivo sa finansijskog aspekta;

– vrši druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje JP RTV BPK Goražde u skladu sa zakonom i

Statutom JP RTV BPK Goražde.

II

Odabir i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor JP RTV BPK Goražde većinom glasova članova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona .

III

Imenovanje direktora JP RTV BPK Goražde d.o.o.  uz predhodnu saglasnost Vlade Kantona se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

IV

Uvjeti

Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. a) Opći uvjeti:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina ali ne starija od 65 godina,
 3. da imaju opću zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH  (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja javnog konkursa  (Dokaz:Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa ili notara);
 5. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

(Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);

 1. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup niti se protiv njega vodi krivični postupak, (Dokaz: Uvjerenje iz općinskog i kantonalnog suda),
 2. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti uprave-direktora, (Dokaz: uvjerenje od nadležnog suda),
 3. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 4. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 5. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.(Dokaz:Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);

 

 1. b) Posebni uvjeti:

– da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera VII stepen, ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – društvenog smjera,

– da ima 5 /pet/ godine radnog iskustva na rukvodećim radnim mjestima i da se ističe organizacionim sposobnostima,

–  organizacione sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti preduzeća i upućenost u sadržaj i način rada tijela

upravljanja privrednih društava ( provjerit će se putem intervjua),

– da ponudi plan i program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje.

 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir:

– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća,

– sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti  direktora,

– izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

– znanje i sposobnost izrade poslovnih planova i izvještaja, poznavanje ukupnog   zakonodavstva na području

djelovanja društva,

– sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima,

– ostvareni rezultati tokom dosadašnjeg rada,

– posebna stručna znanja i kvalifikacije.

V

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

VI

Prijave kandidata treba da sadrže i (original ili ovjerena kopija)

 1. kraća biografija, sa adresom i brojem telefona
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Općinskog i Kantonalong suda,
 6. Kandidat koji bude imenovan za direktora Preduzeća dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 3 mjeseca).

VII

Javni konkurs će se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde, web stranici JP RTV BPK Goražde: www.rtvbpk.ba , web stranici Vlade BPK, oglasnoj ploči JP RTVBPK Goražde, i dnevnom listu „Avaz“. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Avaz“.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu  NADZORNI ODBOR JP «RTV BPK Goražde» d.o.o. Goražde, ulica Zaima Imamovića br.2, sa naznakom «PRIJAVA NA  K O N K U R S ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA JP «RTV BPK GORAŽDE» d.o.o. GORAŽDE – NE OTVARAJ» 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

 

 

Nadzorni odbor JP  RTV BBPK

                Goražde                                                                                               PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Broj:         645/21                                                                                              __________________________________

Goražde, 12.7.2021.godine                                                                                    Lejla Aganspahić