Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na  98. redovnoj  sjednici održanoj danas usvajajući odluku o odobravanju novačnih sredstava u iznosu od 2.000KM obezbjedila je nedostatna  finansijska sredstva za odlazak goraždanskih planinara na Međunarodno orjentiring prvenstvo jugoistočne Evrope koje će se održati u periodu od 25. do 29. avgusta u Zagrebu, gdje će predstavljati kako naš kanton tako i državu BiH.  Plasman na ovo  prestižno takmičenje Planinarsko društvo „Goražde Maglić“, postiglo je zahvaljujući odličnim rezultatima na istom takmičenju u Moldaviji 2019. godine,  osvajajući zlatnu medalju u kategoriji U-45.

Na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde utvrdila je i po skraćenom postupku u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Naime,  prijedlog ovog zakonskog rješenja urađen je u cilju zakonitog korištenje prirodnih bogatstava, kao i njihove zaštite, a reguliše i ostvarivanje prava vlasnika privatnih šuma, kako niko od lica na koja se odnose njegove odredbe ne bi bila oštećena u ostvarivanju svojih prava i obaveza. Šumama na prostoru jednog šumskoprivrednog područja se gospodari po odredbama šumskeprivredne osnove, godišnjeg plana realizacije šumskoprivredne osnove i projekta za izvođenje, a sa ovim prijedlogom Zakona bi bilo omogućeno da ukoliko ne postoje objektivne mogućnosti pravovremene izrade nove šumskoprivredne osnove, državnim i privatnim šumama može se gospodariti najduže tri  godinu na osnovu godišnjeg plana gospodarenja što do sada nije bio slučaj.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada BPK Goražde, usvojila je Odluku o davanju predhodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Radi-televizija „Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde“ d.o.o. za imenovanje direktora ovog javnog preduzeća. Usvojena je i Odluka o odobravanju V(petog) i VI (šestog) od ukupno XII (dvanaest) dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde za 2021.godinu. Ovom odlukom iznos od 10.200KM dodjeljuje se na ime korištenja sportskih objekata za klubove i saveze odnosno za pripreme i takmičenja te funkcionisanje Saveza.

Primljena je i k znanju informacija Ministarstva o kompletnoj proceduri raspisivanja konkursa i oglasa za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde za školsku 2021/2022 godine. Na prijedlog resornog ministarstva   Vlada BPK Goražde usvojila je zaključak  kojim se zadužuju  sve osnovne i srednje škole na području našeg kantona da angažuju nastavnike po osnovu Ugovora o izvođenju časova nastave u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju do okončanja konkursne procedure za školsku 2021/2022 godinu, kao i ostalo neophodno osoblje u skladu sa zakonskim rješenjima do okonačanja konkursne procedure.

Zaključkom je zaduženo Ministarstvo i Pedagoški zavod BPK Goražde da u saradnji sa osnovnim i srednjim školama izvrši kvantitativnu i kvalitativnu analizu kadrovskih potreba prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u školama, uzimajući pri tome u obzir broj učenika, broj nastavnika kao i druge relevantne podatke sa kojima raspolažu škole, te da kompletan materijal sa usaglašenim prijedlozima konkursa i oglasa dostave Vladi BPK Goražde na razmatranje, a najkasnije u roku od 14 dana.

Na sjednici su razmatrane a potom i usvojene Odluke o davanju predhodne saglasnosti Upravnom doboru JU Centar za socijalni rad BPK Goražde za donošenje Odluke o prijevremenom razrješenju  direktora ove javne ustanove. Također, data je saglasnsot za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje upravnog odbora JU Dom za stara i iznemogla lica, Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora ove ustanvoe.

Vlada BPK Goražde, usvojila je odluku kojom se odobravju finansijska sredstva Muftijstvu goraždanskom u iznosu od 10.000KM, za potrebe provođenja programskih aktivnosti.

Do kraja zasjedanja Vlada BPK Goražde, prihvatila je zaključke Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. S obizom na trenutno povoljnu epidemilošku situaciju  u našem Kantonu odlučeno je da će se nastava odvijati po modelu A , a to znači da će od 01.septembra ,  kada počinje nova školska 2021/2022 godina,  učenici  biti u školskim klupama uz poštivanje svih mjera i naredbi izdatih od kriznih štabova. Još jednom upućen je apel svim  prosvjetnim radnicima da izvrše imunizaciju, kako bi spremno dočekali početak nove školske godine.