Stavljena van snage Odluka o imenovanju policijskog komesara

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 38.vanrednoj sjednici usvojila je Odluku o stavljanju van snage Odluke o imenovanju policijskog komesara.

Nakon uvodnog obrazloženja ministra za unutrašnje poslove BPK Goražde, Vlada je s ciljem izvršenja tačke VI, a u vezi s tačkama III, IV i V pravosnažne Presude Općinskog suda u Goraždu od 26.04.2021.godine, stavila van snage Odluku o imenovanju policijskog komesara Mirsada Hrapa u Upravi policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 27.08.2020.godine, čime mu prestaje mandat policijskog komesara u činu generalnog inspektora.

Policijski službenik Adem Laković koji je Odlukom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 22.06.2020.godine smijenjen sa funkcije-radnog mjesta policijskog komesara Uprave policije, vraća se na funkciju-radno mjesto policijskog komesara Uprave policije u činu generalni inspektor u mandat uspostavljen Odlukom Vlade Kantona od 28.09.2018.godine.

Vlada je zadužila Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Upravu policije da policijskom službeniku Mirsadu Hrapu uspostave radno-pravni status u Upravi policije u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

 

www.bpkg.gov.ba