Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde na današnjoj 111. redovnoj sjednici podržala je aktivnosti Federalnog ministarstva pravde te usvojila prijedlog Odluke o zajedničkom izvršavanju nadležnosti sa Federacijom BiH u okviru sveukupne reforme javne uprave.

 

U prijedlogu ove odluke, koja je upućena Skupštini BPK Goražde na razmatranje, izražava se opredjeljenje za donošenje jedinstvenog Zakona o državnoj službi i Zakona o namještenicima na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a okončanjem ovih aktivnosti, kako se ističe, biće ispunjeno jedno od 14 pitanja iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji iz 2019.godine, kao i Zaključak Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

Vlada je upoznata i sa zaključcima Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Ono je na svom šestom sastanku razmatralo problematiku implementacije Revidirane državne strategije za rad nad predmetima ratnih zločina u kontekstu inicijative Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja je predstavljena predsjedniku VSTV-a BiH Halilu Lagumdžiji od strane premijerke BPK Goražde Aide Obuće, na sastanku održanom kraja maja ove godine te je s tim u vezi usvojen zaključak da se Vladi BPK dostavi na uvid radni materijal VSTV-a koji nudi detaljan statistički prikaz relavantnih pitanja.

 

Po prvi put, što je ocijenjeno veoma pozitivno, Vlada našeg kantona dobila je na uvid podatke u vezi s radom na predmetima ratnih zločina koji su procesuirani od strane Tužilaštva BiH, a počinjeni su na području općina koje potpadaju pod teritoriju BPK i opštine Foča. Tako, ukupni broj predmeta ratnih zločina registrovanih u Tužilaštvu BiH, bilo da je riješen ili su trenutno u  fazi rješavanja, od 2005.godine do 30.09.2021. godine, iznosi 93KTRZ predmeta, (predmeti kod kojih su poznati krivično djelo i počinalac) protiv 378 lica i 7 predmeta kod kojih nije poznat počinilac.

 

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala dopis Kazneno – popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo,  Odjeljenje Ustikolina i podržala njihovu inicijativu  da postane samostalan organ uprave, odnosno da funkcioniše kao samostalan Kazneno-popravni zavod pri Ministarstvu pravde FBiH. Ova incijativa bit će upućena federalnom premijeru i Parlamentu Federacije BiH, odnosno poslanicima s područja našeg kantona u Federalnom parlamentu kako bi pokrenuli donošenje prijedloga izmjene u dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, odnosno amnadmana koje je prihvatila Vlada Federacije .

 

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda- Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije. Za realizaciju ovog programa planirano je 80. 000 KM što je duplo više nego proteklih godina, a novost je da će na ovaj program moći aplicirati i domovi zdravlja. Izdvajanjem sredstava za specijalizaciju što većeg broja ljekara s područja našeg kantona, jačamo naš prijeko potrebni zdravstveni kadar, kao i zdravstvene kapacitete, istaknuto je ovom prilikom.

 

Iz budžeta ovog ministarstva odobrena je isplata JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 30. 000 KM.

 

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost na Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK-a Goražde za 2021.godinu. Poredstvom ovog programa sa 15.000 KMbit će podržano JP RTV BPK Goražde s ciljem nabavke opreme, radi stvaranja što bojih uslova za informisanje građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za privredu, odobrila isplatu podsticaja u poljoprivredi- podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla) 11.890 KM za 19 korisnika, za uzgoj priplodnih junica 3.000 KM za 7 korisnika; proizvodnju maline rod 2021.godine – fizička lica 13.504 KM, za četrdeset (40) korisnika,  te 3.315 KM zatri (3) registrirana poljoprivredna proizvođača-obrtnika.

 

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde dobilo je saglasnost da izvrši plaćanje fakutre u iznosu od 145.629 KM privrednom društvu „Okac“ d.o.o. Goražde po okončanoj situaciji koja se odnosi na izvedene radove na modernizaciji regionalne ceste R 448 Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica: ulica Prve slavnevišegradske brigade-Rorovi.

 

Sa svog ekonomskog koda-Tekući transferi nižim nivoima vlasti, Vlada BPK će sufinansirati projekt Grada Goražde koji se odnosi na sanaciju lokalnog puta Ilovača-Bratiš, u iznosu od 25.405 KM.

 

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost za potpisivanje međuvlasničkih ugovora za nadograđene stanove u Goraždu i Vitkovićima, čiji vlasnik je Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a što je propisano Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada BPK Goražde.