Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde usvojila je budžet BPK za 2022. godinu u iznosu od 43. 580.100 KM

Prijedlog budžeta obrazložio je resorni ministar Esad Kanlić, koji je, između ostalog, kazao da je u odnosu na nacrt, a nakon provedenih javnih rasprava u sve tri lokalne zajednice, budžet uvećan za 8, 57 posto, s tim da se nije moglo udovoljiti svim zahtjevima budžetskih korisnika.  

Napomenuo je da je, pored uvažavanja određenih primjedbi, povećanje proizašlo I nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta sa  revidiranim projekcijama prihoda, dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija. 

“Projekcije prihoda predviđaju povećanje poreznih prihoda I to u dijelu prihoda indirektnih poreza, poreza na dobit I poreza na dohodak, a sve zbog rasta indeksa potrošačkih cijena. Rashodi su planirani u iznosu od 43.580.100 KM, od čega je iznos od 300.000 KM planiran za pokriće deficita iz prethodnog perioda, što je u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH. Povećanje na rashodovnoj strani planirano je takođe u skladu sa revidiranim projekcijama prihoda na znatnom broju ekonomskih kodova, pa tako I na bruto platama I naknadama zaposlenika” – precizirao je Kanlić. 

Nakon rasprave u okviru koje su poslanici opozicije iznijeli niz primjedbi te je uložen i jedan broj amandmana koji u konačnici nisu prihvaćeni, budžet kao i Zakon o izvršenju budžeta  usvojeni su većinom glasova.  

Usvajanju budžeta prethodilo je usvajanje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde koji je takođe izazvao dužu raspravu. 

Obrazloženja o obavezi usvajanja zakona poslanicima su dali ministri, za pravosuđe, upravu i radne odnose te finansije, Nataša Danojlić i Esad Kanlić, koji su naglasili da više od deceniju BPK Goražde ima obavezu usvojiti ovaj propis na temelju federalnog zakona usvojenog 2010. godine, i konačno zakonski urediti ovu oblast u tom kantonu gdje su se plaće i naknade državnim službenicima do sada isplaćivale u skladu sa uredbom kantonalne vlade. 

„ Federalnim zakonom o plaćama i naknadama kantoni su bili dužni donijeti usaglašene propise u roku od 90 dana i u skladu s tim utvrditi iste koeficijente za ista radna mjesta kao na nivou Federacije, što do danas nije normativno uređeno tako da je ovaj zakon potrebno usvojiti  i na taj način  urediti pitanje plaća i naknada i izjednačiti ih  sa onima na  federalnom nivou, jer u suprotnom bi uslijedile tužbe koje bi ovaj kanton opteretile sa iznosom od 5. 861.363 KM – upozorila je ministrica Danojlić 

 Na potrebu usvajanja zakona ukazao je i predsjednik  Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH  Samir Kurtović, koji se takođe obratio poslanicima, 

  „ Ne radi se ni o kakvom povećanju već usklađivanju na temelju kolektivnog ugovora. Ja  vas molim kao neko ko predstvlja 14.000 radnika u FBiH da imate jedinstven stav i jednoglasno usvojite ovaj zakon koji će donijeti usklađivanje, namještenicima do 20 posto, a ostalima do deset posto. Ovo je jedini kanton u FBiH čiji će premijer, ministri i izabrani dužnosnici imati niže koeficijente u odnosu na sve ostale kantone, kojima možete biti primjer kako se ponašati“ – poručio je Kurtović.

Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde usvojen je većinom glasova, dok je jedoglasno usvojen zaključak kojim se zadužuje Vlada BPK Goražde da u roku od 30 dana uskladi plaće uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju kao i ostalih državnih službenika i namještenika  u BPK.  

Na sjednici je usvojen i Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde te po skraćenom postupku i  Zakon o izmjenama  Zakona o Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK.  

Usvojene su i odluke o davanju saglasnosti, na finansijski plan te izvršenje finansijskog plana, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje BPK Goražde za 2022.god