Vlada BPK Goražde sa iznosom od 1,2 miliona KM izmirila obaveze po osnovu dugovanja ustanovama socijalne zaštite

Dug prema Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić više ne postoji
Cijeneći sve teškoće s kojima se susretao Zavod za zaštitu djece i omladine Pazarić u Sarajevu Vlada BPK Goražde u toku 2021.godine,  učinila je sve da osigura punu zaštitu i njegu štičenika sa ovog prostora. U tom pravcu u ovoj godini u potpunosti je riješen problem svih dugovanja koja su stvarana godinama unazad. Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić u toku 2021.godine,  uplaćeno 623.033 KM. Osim Pazarića tokom prošle godine Vlada BPK Goražde je u potpunosti izmirila dugovanja i za još pet ustanova socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu bez roditeljskog staranja, osobe s invaliditetom, kao i stare i iznemogle osobe.
„U oblasti sektora socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite osoba s invaliditetom smo se ponašali potpuno odgovorno. Obezbjeđena su neophodna sredstva za finansiranje svih prava koja proizilaze iz Kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, te su po ovom osnovu do sada iz budžeta BPK Goražde realizovana sredstva u iznosu od cca 5.000.000 KM. Uz to obezbjeđeno je obavezno zdravstveno osiguranje svim osobama starijim od 65 godina života, te djece do polaska u osnovnu školu koji to pravo nisu mogli ostvariti ni po kojem drugom osnovu, čime je svim osobama treće životne dobi kao i predmetnoj kategoriji djece osigurana besplatna osnovna zdravstvena zaštita“- istakla je premijerka BPK Goražde.
Potvrda ovih riječi je upravo i činjenica da se uprkos izazovima pandemije s kojima se suočio BPK Goražde kao i prostor cijele BiH u ovoj budžetskoj godini za ove namjene Vlada BPK Goražde  izdvojila je finansijska sredstva u iznosu od 1.191.128,27 KM. Ukupna dugovanja za 15 ustanova koje zbrinjavaju štićenike iz BPK Goražde su svedena su na iznos 123.797,50 KM.  U tim ustanovama zbrinuto je 69 osoba iz BPK Goražde, a među njima je 9 maloljetnih lica. Vlada BPK Goražde će i u narednoj 2022.  godini pokazati poseban senzibilitet prema ovoj kategoriji stanovništva i potruditi se da finansiranje brige o njima bude redovno. U planu je da se izmire i preostala dugovanja među kojima su samo tri veća od 10.000 KM.