Potpisani ugovori za sufinansiranje specijalizacija

– Premijerka I ministar zdravstva Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, Aida Obuća I Eniz Halilović, danas su sa predstavnicima zdravstvenih ustanova potpisali ugovore o  korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinaniranje specijalizacija.

U ove svrhe kantonalnim budžetom za prošlu godinu predviđeno je  80.000  KM za ukupno devet specijalizacija.

Sredstva u iznosu 59.000 KM dodjeljena su za sufinansiranje specijalizacija za potrebe Kantonalne bolnice Goražde iz oblasti anesteziologije sa reanimacijom, pedijatrije sa neonatologijom,  neurologije, ginekologije te kliničke radiologije.

Po prvi put sredstva su dodjeljena I za sufinansiranje specijalizacije domova zdravlja na području BPK.  Domu zdravlja „ dr. Isak Samokovlija“ Goražde odobreno je 14.000 KM  za sufinansiranje troškova specijalizacija iz oblasti pedijatrije, pneumoftiziologije i porodične medicine

„Ovo je prvi put da troškove specijalizacija ne snosimo u potpunosti sami, već ovaj put imamo podršku i Vlade BPK Goražde za dio troškova specijalizacija za 2021. Značajna podrška je iznos od 14. a sredstva će biti utrošena za troškove tri doktora medicine na specijalizaciji“-  kazao je direktor JU Dom zdravlja „ dr. Isak Samokovlija“ Goražde Edin Čengić.

Za potrebe Doma zdravlja Ustikolina dodjeljen je iznos od 7.000 KM za jednu specijalizaciju

„Prvi put od osnivanja  Doma zdravlja“Ustikolina“  u općini Foča u FBiH omogućeno je da imamo jednog ljekara na specijalizaciji u oblasti  porodične medicine jer to je nešto što je najpotrebnije, a ujedno i odlična prilika da imamo jednog ljekara koji će tu biti duže i  biti ono što porodična medicina i predstavlja. Želim se zahvaliti premijerki i resornom ministru koji su nas podržali i razumjeli i drago mi je da se osjeti da se vodi zdravstvena politika a ne samo zdravstvnea zaštita” – kazao je director ove zdravstvene ustanove prim. dr Alija Begović.

Premiejrka BPK Goražde Aida Obuća pnaglasila je da je  intencija Vlade BPK Goražde još od 2019 godine,  jačanje kapaciteta javnih zdravstvnih ustanova na području  kantona, kako bi građani BPK Goražde imali bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

„U predhodnom periodu Vlada BPK Goražde izdvojila je značajna finansijska sredstva  za nabavku prijeko neophodne medicinsske opreme, a u protekloj budežtskoj godini izdvojen je najveći iznos do sada za usavršavanje doktora medicine odnosno za sufinansiranje neophodnih specijalizacija. S obzirom da smo prepoznali značaj jačanja kadrovskih  kapaciteta, i  u budžetu za 2022. godinu za ove namjene predvidjeli smo finansijska sredstva u iznosu od 100.000KM, kao bi smo obezbjedili ljekare specijaliste  sa čijim nedostatom  se suočavaju zdravstvene ustanove na području našeg kantona” – istakal je Obuća.

Napomenula je da će zdravstvne ustanove sa specijalizantima  potpisati  ugovore o međusobnim pravima i obavezama te je izrazila nadu  neće biti situacija  da se  specijalizanti ne vrate u ustanovu koja je finansirala njihovu specijalizaciju.

Ovom prilikom sugerisano  je da se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, prioritetno pruži prilika za stručno usavršavanje mladim Goraždanima, jer, kako je istaknuto, dostupn podaci pokazuju da je mnogo mladih ljudi sa prostora BPK Goražde završilo medicinski fakultet i vratilo se da radi u zdravstvenim ustanvama na području tog kantona.