Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 120.redovnoj sjednici razmatrala je Izvještaj o epidemiološkoj situaciji za period 24.01.2022.godine do 30.01.2022.godine, kao i današnji bilans oboljelih i hospitalizovanih osoba od korona virusa.

 

Podaci govore da je trenutno 260 osoba s područja našeg kantona pozitivno na korona virus, dok se u izolaciji nalazi 349 lica. U Kliničkom centru u Sarajevu na liječenju se nalazi 11 osoba, dok je u  izolatoriju u Đačkom domu smješteno 10 pacijenata. Konstatovano je da su i dalje na snazi sve propisane epidemiološke mjere, između ostalih, obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru i fizička distanca, te ograničenje od 30 osoba u zatvorenom i 100 osoba na otvorenom prostoru, kao i nove mjere koje se odnose na period izolacije vakcinisanih i nevakcinisanih lica. Prema posljednim podacima, prvom dozom vakcine vakcinisano je 51,7 % , a drugom dozom 48,3 % od ukupnog broja stanovnika na području našeg kantona starijih od 18 godina, dok je treću ili buster dozu primilo 1049 građana.

 

Vlada je upoznata i sa stanjem u obrazovnim ustanovama koje u prvoj sedmici nakon zimskog raspusta izvode online nastavu, te je ocijenila da se učenici u ponedjeljak, 7.februara ponovo mogu vratiti u školske klupe, uz praćenje epidemiološke situacije.

 

Zatražen je pojačan rad svih institucija zaduženih za sprovođenje epidemioloških mjera te upućen apel stanovništvu da se pridržavaju ovih mjera jer samo na taj način i vakcinisanjem mogu zaštiti kako svoje zdravlje, tako i zdravlje svojih najbližih i sugrađana.

 

Članovi Vlade BPK Goražde takođe su informisani da je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti došlo do promjene sastava Kriznog štaba kantonalnog Ministarstva zdravstva radi njegovog efikasnijeg i funkcionalnijeg rada.

 

Nakon primanja k znanju Informacije u vezi uspostave PCR laboratorije, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da inicira stavljanje u funkciju nedavno doniranog PCR aparata za detekciju korona virusa, odnosno izdavanje svih potrebnih dozovola i rješenja za njegovu upotrebu te naložila Kantonalnoj bolnici da odmah krene u uspostavu ove laboratorije, a sve s ciljem poboljšanja zdravstvenih usluga stanovnicima našeg kantona.

 

Na današnjoj sjednici, razmatrana je i informacija o toku pregovora Pregovaračkog tima Vlade sa sindikatima Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Vlada je dala podršku Pregovaračkom timu u naporima da se postigne dogovor te ga  zadužila da u što skorije vrijeme održi sastanak i inicira potpisivanje Protokola o vođenju pregovora s ciljem razmatranja njihovih realnih zahtjeva i konačnog potpisivanja Kolektivnog ugovora. Vlada, kako je istaknuto, smatra da svi uposlenici ovog ministarstva i Uprave policije, kao i ostali službenici, zaslužuju poboljšanje prava i uslova svog rada.

 

Ministarstvu za unutrašnje poslove data je saglasnost na prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu uvećanja plaće i korištenje slobodnih sati kada policijski službenik radi po posebnom rasporedu rada, u slučaju kada je to potrebno za izvršenje zadataka Uprave policije.

 

Na prijedlog Ministarstva za finansije, odobreni su tekući transferi općinama u sastavu BPK-a Goražde za mjesec januar ove godine.

 

Radi produženja roka ugovorenih radova, usvojen je zaključak kojim se daje saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Aneks ugovora o izvođenju

radova sa GPD “Drina” d.d. Goražde na rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja branilaca BPK Goražde II faza “Kamenorezački radovi”.

 

Za rad udruženja boračkih populacija, za mjesec januar ove godine iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva u iznosu od 9.166 KM kao i 1.000 KM za obilježavanje godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saboraca. Tom prilikom naglašeno je da su na vrijeme izmirene sve obaveze prema boračkim udruženjima koje se odnose na prošlu godinu.

 

Vlada je dala saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH uputi pismo namjere, odnosno inicijativu o dodjeli nekretnina u vlasništvu Federacije BiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde na neodređeno vrijeme, a koje se odnose na neperspektivnu vojnu imovinu u Šišetima.

 

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom subjektu „Beno“ d.o.o. Goražde u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike sa BBI bankom.

             

Vlada je dala saglasnost JU OŠ “Prača” Prača na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – prijevoz za 2022.godinu, u visini od 2.500 KM.

 

Usvojena su rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina iz reda lokalne zajednice, kao i rješenja o imenovanju predsjednika Školskog odbora JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde i člana Školskog odbora JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde.

 

Na kraju današnje sjednice, Vlada je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25.000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja prostorija koje koriste budžetski korisnici te Kantonalnoj bolnici Goražde odobrila isporuku 3 tone peleta za zagrijavanje izlolatorija u bivšem Đačkom domu.