Utvrđen Program rada Vlade i Ciljevi i politika BPK Goražde za 2022.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 122. redovnoj sjednici razmatrala je svoj Program rada te Ciljeve i politiku Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Program rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovu godinu urađen je po novoj metodologiji, u skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH koja omogućava adekvatnije planiranje i praćenje realizacije programa rada Vlade i kantonalnih organa, kao i njihovo godišnje izvještavanje, usklađeno sa principima strateškog planiranja i evaluacije. Prilikom izrade godišnjeg plana rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u obzir su, kako je istaknuto, uzeti prioriteti iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2021-2027. godina kao i resorne nadležnosti ministarstava. Strategija razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2021-2027. godina definiše tri strateška cilja na osnovu kojih su ministarstva pripremili svoje godišnje planove za 2022. godinu. Strateški cilj broj jedan je uspostaviti održiv ekonomski rast;broj dva: učiniti Bosansko-podrinjski kanton mjestom kvalitetnog življenja, a strateški cilj broj tri je osigurati održivo upravljanje okolišem i jačati infrastrukturne kapacitete.Prilikom izrade Ciljeva i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu imale su se u vidu sve specifičnosti samog Kantona, ali i činjenica da je nakon okončanja pandemije koronavirusa COVID-19 došlo do ponovnog jačanja vanjske trgovine i inostranih priliva novca Bosne i Hercegovine te do intenziviranja bosanskohercegovačke ekonomske aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu, a samim tim i do povećanja proizvodnje i zaposlenosti tokom koje bi trebalo rezultirati rastom primanja kako preduzeća, tako i domaćinstava. S ciljem provođenja mjera ekonomske politike koje će omogućiti stabilan i održiv ekonomski razvoj, neophodno je provoditi aktivnosti i mjere koje će za posljedicu imati poboljšanje i rast privrednih aktivnosti kao i održavanje stabilnosti budžeta radi održavanja dugoročne finansijske stabilnosti i poboljšanja životnog standarda.U isto vrijeme će se poduzimati aktivnosti ka pozicioniranju Kantona u sistemu raspodjele javnih prihoda, te aktivnosti koje bi za ishod trebale imati veću kontrolu nad dosljednom primjenom postojećih propisa kojima se uređuje pitanje ostvarivanja prihoda te izvršavanja rashoda iz budžeta. Naprijed navedenom, značajno će doprinjeti aktivnosti na provođenju antikoruptivnih mjera koje su dale značajne rezultate na prevenciji i spriječavanju korupcije, uspostavljanju mehanizama kontrole u cilju dosljedne primjene postojećih propisa i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu- stoji između ostalog u ovom, danas utvrđenom, dokumentu koji je skupa sa Programom rada Vlade upućen Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Na zahtjev Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde je u nastavku sjednice utvrdila prijedlog Odluke o javnom interesu za uspostavu izgradnje spomen obilježja poginulim vojnicima iz Velike Britanije u periodu 1994-1995.godina na šumskom zemljištu u vlasništvu države na području Podhranjena, koji je takođe upućen Skupštini na usvajanje.

Takođe, data je saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Ostali tekući transferi-Informisanje za 2022.godinu u iznosu od 530.000 KM te odobrena isplata sredstava JP RTV BPK Goražde u iznosu od 43.176 KM na ime prve, od ukupno dvanaest tranši, za ovu godinu.

www.bpkg.gov.ba