Održana petnaesta sjednica OV Pale FBiH

Dana 24.02.2022.godine, OV Pale FBiH je održalo petnaestu sjednicu, sa početkom u 13:00h.

Sjednicu je otvorio predjsedavajući Senad Mutapčić, a sjednici je prisustvovalo deset vijećnika,  dok je vijećnik Mirnes Ćutuk (SDP) opravdano odsutan.Sjednici su također prisustvovali predstavnici EUFOR-a , kancelarija Višegrad.

Na dnevnom redu našlo se 11 tačaka, koji je usvojen jednoglasno.

Prva tačka odnosila se na Prijedlog Zaključka usvajanja Zapisnika sa XIV sjednice OV, koji je usvojen jednoglasno, sa deset glasova ZA. Također na sjednici se diskutovalo o godišnjem planu  rada Općine Pale  za 2022.godinu, i ovaj Prijedlog Odluke o usvajanju plana je jednoglasno usvojen.

Jednoglasno je usvojena i i treća tačka dnevnog reda, Prijedlog Odluke o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica u Općini Pale FBiH.

U nastavku sjednice vijećnici su diskutovali  o tački koja se odnosi na Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javnog stambenog, komunalnog, građevisnkog i uslužnog preduzeća Prača, gdje su pohvalili rad novog/starog direktora, i poželjeli mu puno uspjeha u nastavku, kada je u pitanju ovo preduzeće. Ova tačka dnevnog reda, usvojena je jednoglasno.

Peta tačka dnevog reda Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog odbora JKP ”Prača” je usvojena jednoglasno, bez diskusije vijećnika.