Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 124.redovnoj sjednici usvojila je Listu esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK-a Goražde, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i cijene lijekova na Kantonalnoj listi lijekova.

Kako je istaknuto, osnovni razlog za donošenje predložene Odluke je zakonska obaveza, ali i nastojanje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se osiguranim licima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osigura što kvalitetnija i obimnija snabdijevenost lijekovima, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osim što je esencijalna A lista u potpunosti usaglašena sa novom generičkom listom lijekova Federacije BiH, na esencijalnu B listu uvrštena su dva nova lijeka u skladu sa mogućnostima kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje, a nakon usvajanja ove odluke, stekli su se uslovi za raspisivanje Javnog poziva za odabir lijekova u svrhu utvrđivanja Kantonalne liste lijekova sa zaštićenim nazivima lijekova.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona razmatrala je i primila k znanju Izvještaj Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o stanju kadrova u organima državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Godišnjim izvještajem ukazano je na provođenje Zakona o državnoj službi u kantonalnim organima državne službe, data ocjena postojećeg stanja, te predložene konkretne mjere za unaprjeđenje primjene ovog Zakona.

Nakon razmatranja, Vlada je potvrdila ažuriranu verziju Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini  koja je prilagođena u skladu sa dopunama i izmjenama zaprimljenim od relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj sjednici, razmatrana je i Informacija Pregovaračkog tima Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde o toku pregovora na zaključivanju Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.

Razmatran je takođe i dopis Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH- Kantonalnog odbora BPK-a Goražde, o odluci o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorima, Budžetom BPK Goražde i budžetima škola, pripremi projekciju budžeta prema traženim izmjenama u instrukcijama osnovnih i srednjih škola, kako bi Pregovarački tim Vlade dobio kompletan uvid u ovu problematiku.

Vlada je upoznata i sa Izvještajem Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.2021 – 31.12.2021. godina.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Zorovići-Goršić Polje u procijenjenoj vrijednosti od 345.000 KM, a Ministarstvo za urbanizam za pokretanje izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK-a Goražde u vrijednosti od 128.980 KM. Usvojena je takođe i Odluka o pokretanju postupka zajedničke nabavke servisiranje kompjuterske opreme i sukcesivne nabavke potrošnog materijala.

Vlada BPK Goražde, u nastavku sjednice, usvojila je Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu, u iznosu od 250.000 KM, kao i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda- Tekući transferi pojedincima-ostalo, u iznosu od 115.000 KM. Sredstva sa ovog koda namijenjena su, između ostalog, za učenička takmičenja, podršku učenicima generacije, nabavku udžbenika, organizaciju obaveznog programa za djecu pred polazak u školu, podršku osposobljavanju djece s poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja, ljekarske preglede djece, zdravstveno osiguranje učenika i studenata, kao i za podršku radu Vijeća učenika te učešću učenika u obrazovnim, sportskim i kulturnim manifestacijama izvan našeg kantona, poduzetništvu mladih itd.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići sa ekonomskog koda – Tekući transferi pojedincima – prijevoz učenika i naknade za pješačenje učenicima koji pješače 4 km i više do škole ili prvog stajališta. Saglasnost za programe utroška sredstava sa ekonomskog koda namijenjenog za prijevoz učenika za 2022.godinu dobili su i MSŠ “Enver Pozderović” i STŠ “Hasib Hadžović” Goražde.

Premijerka Bosansko -podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje potvrda o realizaciji projekata koje je finansirala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sportskim klubovima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goraže radi apliciranja na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Na današnjoj sjednici usvojene su odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad udruženja boračkih populacija za februar ove godine te odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privednim društvima “Pauk-Prom” d.o.o. Goražde i ATTP “Centroprevoz” d.o.o. Goražde, po osnovu Ugovora sa BBI bankom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je potvrdila Zaključak Kantonalnog štaba civilne zaštite koji se odnosi na zaduženja nadležnih institucija u vezi dostave aktuelnih podataka o strukturi strateških robnih rezervi za zaštitu i spašavanje na nivou Kantona i općina/gradova. S ciljem formiranja Savjeta za robne rezerve, Vlada je zadužila kantonalne ministre da predlože svoje predstavnike u ovaj savjet.