Odobren “Program stručnog osposobljavanja za 2022.godinu” kantonalne Službe za zapošljavanje

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 128.redovnoj sjednici dala je saglasnost Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na „Program stručnog osposobljavanja za 2022.godinu“, uz prethodnu saglasnost resornog Ministarstva pravosuđa. Tako će se nakon dvije godine pauze svim visokoobrazovanim osobama bez radnog iskustva koji se nalaze na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje pružiti mogućnost stručnog ospobljavanja i sticanje prvog radnog iskustva za samostalan rad u struci, kako bi stekli uslov za polaganje stručnih ispita i postali konkurentniji na tržištu rada. Nosilac realizacije ovog Programa u ukupnoj vrijednosti od 228.000 KM bit će Služba za zapošljavanje BPK Goražde. U finansiranju programa sa 100.000 KM učestvuje Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde, sa 48.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje, dok je ostatak sredstava obezbijedila kantonalna Služba.

S ciljem stabilizacije domaćeg tržišta, Vlada BPK Goražde dala je pozitivno mišljenje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata smatrajući da bi ona u mnogome pomogla domaćim drvoprerađivačima koji se bave finalnom proizvodnjom, a koji su u oskudici sa sirovinom zbog nekontrolisanog izvoza sirovine- poluproizvoda.

Saglasnost i pozitivno mišljenje Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde upućen Instituciji ombudsmena za ljudska prava koji se odnosi na Preporuku u vezi sa ostvarivanjem prava djece na invalidska kolica. Kako je navedeno, Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde će na slijedećoj sjednici Upravnog odbora donijeti zaključak da djeca do navršene sedme godine života ostvaruju ovo pravo.

Takođe, primljen je k znanju Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Informacije o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji BiH u svjetlu aktuelnih ratnih događanja u Ukrajini te zaduženo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da razmotri i postupi po tačkama 8 i 9 ovog zaključka. Ove tačke odnose na preporuku kantonima da popišu zalihe esencijalnih lijekova i sanitetskog materijala u apotekama, bez obzira na oblik vlasništva, a posebno u ugovornim apotekama, kao i da osiguraju tromjesečne zalihe esencijalnih lijekova i medicinskih sredstava u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona.

Ministarstvo za pravosuđe zaduženo je da Vladi dostavi svoje Mišljenje na Prednacrt Zakona o državnoj službi Federacije BiH dostavljen od Federalnog ministarstva pravde.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada BPK prihvatila je tekst i dala saglasnost Pregovaračkom timu Vlade na potpisivanje anex-a Protokola o vođenju postupka pregovora i zaključivanja Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova kojim je rok za zaključivanje ugovora produžen za sedam dana.

U nastavku sjednice, razmatrana je aktuelna epidemiološka situacija u vezi pandemije COVID-19 na području BPK Goražde koja je ocijenjena veoma stabilnom. Resorni ministar tom prilikom upoznao je Vladu da je Vlada Federacije BiH za 14 dana produžila mjere i naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su trenutno na snazi.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost Vlade na Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva s podračuna “Kantonalnog stambenog fonda”u iznosu od 272.368 KM, kao i na izmjene i dopune Plana utroška namjenskih sredstava Ministarstva s podračuna “Za zaštitu okoliša BPK-a Goražde“.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost da potpiše Ugovor o javnoj nabavci izvođenja dodatnih radova i radova koji nisu planirani u dovoljnoj količini Glavnim projektom rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda u Goraždu, faza II „Kamenorezački radovi u iznosu od 21.818 KM čime je, prema riječima ministra za boračka pitanja, završena finansijska konstrukcija izgradnje ovog spomen obilježja.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde, kao i planovi korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i naknade za zaštitu od požara i vatrogastva za 2022.godinu.

Primljen je k znanju Izvještaj o utrošku novčanih sredstava po programu Podrške razvoju neprofitnih organizacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u budžetu Ministarstva za privredu. Takođe, razmatran je Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde za period 2021. od 2026.godine, u 2021.godini, te Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2021.godinu koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa JU Za predškolski odgoj i obrazovanje, u iznosu od 32.681 KM.

JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde odobreno je 30.000 KM za redovne aktivnosti. Odobrena su takođe i novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe, sredstava za rad udruženja boračkih populacija, kao i tekući transferi drugim nivoima vlasti za mart ove godine.

 

www.bpkg.gov.ba