Prezentiran plan upravljanja otpadom

– Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje I zaštitu okoliša Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde u saradnji sa konsultanstkom kućom Enova d.o.o iz Sarajeva, danas je organiziralo prezentaciju  Plana upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022 – 2027.godina.

Resorni kantonalni ministar Bojan Krunić naglasio je da je rije o nastavku plana koji je istekao ove godine, dok je donošenje novog predviđeno programom rada Vlade I Skupštine BPK u prvom kvartalu.

“ Novi plan se u suštini ne razlikuje mnogo od dosadašnjeg  a odnosi  se na  sve vrste otpada, opasnog, neopasnog, komunalnog, kao I procjene nastanka otpada I kako se on može iskoristiti u neke druge svrhe, odnosno da idemo u neki vid cirkularne ekonomije gdje će taj otpad postati neka sirovina” – istakao je on.

Naglasio je da je uz ostalo  planom obuhvaćeno I rješavanje pitanja centralne gradske deponije u Goraždu

“ U našem Prostornom planu  imamo predviđenu deponiju Trešnjica koja je u nadležnosti Grada Goražda. Imamo želju I donekle resurse da možemo pomoći Gradskoj upravi u rješavanju ovog problema te smo podržali  izradu projektne dokumentacije sa 70.000 KM dok su dio  sredstava dobili I od Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Mislim da je završena i eksproprijacija, dobijena  građevinsku dozvola, međutim pandemija  je sve to usporila, ali treba planski raditi, izabrati I tehnologiju te sagledati sve mogućnosti” – ističe Krunić.

Ekspert za okoliš I otpad iz kompanije Enova d.o.o Admir Mešanović pojasnio je da je obnovljeni Plan upravljanja otpadom BPK  bilo nužno uskladiti sa novim zakonima, uredbama I pravilnicima iz ove oblasti kao I novom strateškom dokumenacijom.Podsjetio je da je 2021.donesen novi Zakon o zaštiti okoliša I Zakon o upravljanju otpadom kojima je nalaženo da država uradi Strategiju zaštite okoliša, što je u toku

“ Na osnovu toga se radi federalni I kantonalni plan pa se I ovaj  naslanja  na novu Strategiju zaštite okoliša koja je obavezna za svaki kanton, a nakon što kanton uradi svoj plan, onda se odgovornost prebacuje na općine koje izrađuju svoje planove upravljanja otpadom sa svim smjernicama koje je predvidio  kantonalni plan, za sve vidove I vrste otpada” – pojasnio je Mešanović.

Napomenuo je da Plan upravljanja otpadom BPK za narednih pet godina, sadrži set strateških I operativnih ciljeva kao I set mjera  kojima se  nalaže zatvranje svih deponija komunalnog otpada

“ On nalaže da se sve općinske deponije zatvore I da se općine sa svojom novom pratećom infrastrukturom prilagode da se kompletan otpad odvozi na novu regionalnu deponiju za koju već postoji projektna dokumentacija I dozvole te da se on odlaže na nove sanitarne plohe. Predviđeno je da se postojeće deponije u sve tri općine u BPK saniraju adekvatno po EU standardima I direktivama. U svakoj općini u FBiH pa tako I u BPK postoje I ilegalne divlje deponije čije je uklanjanje predviđeno ovim planom u zavisnosti od količina ima metodologija po kojoj se one uklanjajui saniraju na licu mjesta” – kazao je on.

Nagalsio je da BPK Goražde trenutno nema dovoljno otpada  za, kako je rekao,  ozbiljnu priču o velikom reciklažnom centru

“ Ipak po strategiji neophodno je da se izgradi jedna centralna regionalna deponija sa pratećim sadržajima, tu prije svega mislim na ogradu oko deponije, sanitarne plohe sa infrastrukturom za prikupljanje voda kojer su najveći izvor kontaminacije I onečišćenja okoliša, kao i otplinjavanje svih onih elemenata koji su minimalni. Projektnom dokumentacijom I studijom izvodljivosti predviđeno je da se uradi analiza šta je isplativo a šta ne. Zagovornik sam priče da se to ne bazira samo na ove tri općine u BPK, već da se priključe I druge najbliže općine kojima prevoz otpada ne bi iziskivao velike troškove, jer  regionalni koncept ima budućnost” – zaključio je Mešanović.

Na danas prezentovani Plan upravljanja otpadom BPK Goražde u pisanoj formi mogu se dostaviti prijedlozi, primjedbe I sugestije u roku od sedam dana, na adresu kantonalnog ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje I zaštitu okoliša.