Odobrena sredstva za isplatu prve, od sedam studentskih stipendija, studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 129.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar-decembar 2021.godine, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Kako je konstatovano, u ovom izvještajnom periodu Bosansko-podrinjski kanton ostvario je ukupne prihode u iznosu od 41.672 126 KM, a rashode u iznosu od 37.504.452 KM, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.167.674 KM (suficit tekuće godine). Akumulirani deficit na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.600.314 KM. Imajući u vidu da je akumulirani deficit na kraju 2020.godine iznosio 6. 659.783 KM , razlika od 4.059.469 KM predstavlja finansijski rezultat tekuće godine.

Razmatran je i utvrđen Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama u BPK-a Goražde koji je po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru, a nakon utvrđivanja, u skupštinsku proceduru upućen je i prijedlog Odluke o osnivanju Turističke organizacije BPK-a Goražde.

U skupštinsku proceduru upućeni su i izvještaji o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2021.godinu.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde na Prednacrt Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH koje je proslijeđeno Federalnom ministarstvu pravde.

Na današnjoj sjednici razmatrane su i primljene k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prva tri mjeseca ove godine te mjesec mart. Prema obrazloženju resornog ministra, opće stanje sigurnosti može se ocijeniti zadovoljavajuće. Zahvaljujući maksimalnom zalaganju, policija je u ovom periodu izvršila dosad najveću zapljenu duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji, a rezultati su postignuti i u pojačanim kontrolama ilegalne trgovine opojnim drogama i kontrole saobraćaja, tokom koje je izdato preko 800 prekršajnih naloga.

Vlada BPK dala je saglasnost na sistematizaciju radnih mjesta i zadataka i visinu koeficijenata za obračun plata Javnom preduzeću RTV Bosansko – podrinjskog kantona Goražde d.o.o. utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 17.02.2022.godine. Ova odluka usvojena je nakon što je preraspodjelom sredstava između budžetskih korisnika obezbijeđeno dodatnih 50.000 KM za povećanje plaća, odnosno njihovo usklađivanje sa rastom troškova života, za 30 uposlenih u ovom javnom preduzeću, čija primjena počinje od 1.maja ove godine.

Primljena je k znanju i Informacija o dodjeli sirovine za drvnu industriju za preduzeća koja posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tom prilikom, JP Bosansko podrinjske šume zaduženo je da svoju sirovinu ponudi drvopreradivačima u skladu sa datim parametrima navedenim u prilogu akta kojeg je Vladi putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputila Privredna komora Federacije BiH – Udruženje za šumarstvo i drvnu industriju.

Takođe, razmatran je i primljen k znanju Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Švicarskog Caritasa na području Bosansko podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada BPK je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojila Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Usvojeni su i programi utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Kapitalni i tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2022.godinu u visini od 100.000 i 30.000 KM.

Vlada je odobrila Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede u budžetu Ministarstva za privredu za ovu godinu u visini od 890.041 KM, a saglasnost su dobili i programi utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskih kodova – Tekući transferi drugim nivoima vlasti i Subvencije javnim preduzećima u iznosima od 120.000 i 16.000 KM.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost da potpiše Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Zorovići-Goršić Polje sa privrednim društvom “Okac” d.o.o. Goražde u vrijednosti od 344.974 KM, a Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje fakture po okončanoj situaciji, ispostavljene od strane ovog privrednog društva za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica_Ilovača-Prača u iznosu od 140.000 KM.

JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina dobila je saglasnost za pokretanje procedure za asfaltiranje školskog dvorišta.

Saglasnost Vlade za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije, a u cilju povećanja energetske efikasnosti, dobile su javne ustanove OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde i OŠ “Prača” Prača, te Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde , koji će biti finansirani iz izvornih prihoda škola i namjenskih sredstava u budžetu Ministarstva za urbanizam sa podračuna za zaštitu okoliša.

Vlada BPK je na današnjoj sjednici odobrila isplatu prve, od ukupno sedam, studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu u iznosu od  21.600 KM, kao i akontativnu isplatu novčanih sredstava sportskim klubovima u visini od 41.700 KM za redovne programe.

Na kraju sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je tekst Sporazuma između kantonalnih uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo o polaganju ispita za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce i ispita za rukovodioce akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu za kandidate s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite BPK za njegovo potpisivanje.

Donesena su i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Skupštine JP RTV BPK-a Goražde te imenovan vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave za šumarstvo do završetka konkursne procedure.

 

www.bpkg.gov.ba