Vlada utvrdila Nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 134.redovnoj sjednici utvrdila je i u
skupštinsku proceduru proslijedila tekst Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i
zaštiti porodica s djecom.

Kako je tom prilikom istaknuto, razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi daljeg
razvoja i unaprjeđenja socijalnih prava građana ovog kantona, a posebno na poboljšanju demografske
slike, odnosno povećanju nataliteta u Bosansko-podrinjskom kantona Goražde. U tom kontekstu,
novim zakonskim rješenjima u dijelu zaštite porodice sa djecom te zaštite materinstva, predložena su
značajna povećanja novčanih naknada i novčanih pomoći te proširen dosadašnji obim prava
prevashodno porodilja, kako onih u radnom odnosu, tako i onih koje to nisu.
Po skraćenom postupku, Skupštini je proslijeđen i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK-a Goražde kojim se postojeći
zakon usklađuje sa federalnim zakonima u oblasti boračko-invalidske zaštite, ali i poboljšava sam tekst
važećeg Zakona u skladu sa uočenim nedostacima u njegovoj primjeni.
Vlada je takođe zadužila Ministarstvo za boračka pitanja da nakon usvajanja ovog zakona pripremi
prijedlog odluke po kojoj će se visina osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade
demobilisanim borcima, umjesto dosadašnjih 4 KM, povećati na 5 KM.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru, upućen je i Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog
plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2022.godinu u iznosu od 21.001.428 KM.
Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje
Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče
obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 18 (osamnaest)
sportskih klubova. Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 282.168 KM, umanjena za akontativnu
isplatu u iznosu od 119.500 KM.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde dobilo je saglasnost za plaćanje fakture po
prvoj privremenoj situaciji od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde, a koji se odnosi na
izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste r 448 Potkozara-Goražde-
Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za ovu godinu, u iznosu od 34 642 KM.
Vlada je odobrila i sredstva za podsticaj u poljoprivredi-„Sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog
voća za SPP, SPO,ZZ, DOO i fizička lica“ u iznosu od 12.000 KM, za obilježavanja godišnjice
formiranja 1.slavne višegradske brigade u iznosu od 1.000 KM, kao i tekuće transfere općinama/gradu
u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za maj, u ukupnom iznosu od 60.000 KM.
Na kraju današnje sjednice, Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu za
2021.godinu: Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne
pravne pomoći, Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde i Arhiva Kantona.