Nastavlja se reformski put socijalne zaštite – uskoro unaprijeđen status roditelja njegovatelja

Zakon o roditeljima-njegovateljima koji je federalni propis i finansira se u cjelosti iz federalnog Budžeta, sistemski rješava ekonomske i socijalne probleme lica sa invaliditetom i njihovih porodica.

Pomenuti propis će u velikoj mjeri prevenirati smještaj lica sa težim invaliditetom u ustanove socijalne zaštite i deinstitucionalizirat će se smještaj jednog broja lica koja su smještena u prethodnom periodu.

Zakon o roditeljima-njegovateljima usvojen je 09. septembra 2021. godine, a njegova primjena počela je 30.12.2021. godine. Isti predstavlja lex specijalis propis i priznaje se pravo roditeljima/starateljima koji to žele, isti dobrovoljno podnose zahtjeve, nije obavezujuće, na dispoziciji je isključivo roditelju/staratelju mogućnost korištenja prava. Usvajanjem ovog zakona roditelji/staratelji lica sa invaliditetom  imaju pravo na status njegovatelja osobe s invaliditetom.

Pravo na ovaj status priznaje se jednom od roditelja/staratelja osoba s invaliditetom sa 100 postotnim oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe prve grupe i koje ne može biti samostalno i samostalno obavljati određene funkcije: da se ne može samostalno svlačiti, oblačiti, boraviti izvan stana, održavati ličnu higijenu. Ako u porodici ima dvoje ili više osoba sa invaliditetom, taj status mogu steći oba roditelja/staratelja.

Pravo na status roditelja-njegovatelja/staratelja osobe sa invaliditetom može biti priznato ukoliko je isti nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili status nezaposlene osobe može dokazati putem porezne uprave.  Status može biti priznat roditelju-njegovatelju/staratelju do njegove navršene 65. godine života.

Dakle, primjena ovog zakona omogućava roditeljima lica s teškim oblikom invaliditeta status zaposlenika u radnom odnosu koji ostvaruje mjesečnu naknadu u visini najniže plaće u F BiH, koja trenutno iznosi 543,00 KM, uz osigurano zdravstveno osiguranje, kao i uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Za ostvarivanje minimalne penzije potrebno je provesti minimalno 15 godina u statusu roditelj-njegovatelj/staratelj.

Ovo pravo ne priznaje se roditelju/staratelju ukoliko je osobi s invaliditetom osiguran smještaj, organizovano stanovanje, poludnevni ili cjelodnevni boravak u skladu s propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Pravo na status roditelja-njegovatelja/staratelja ne isključuje pravo osobe s invaliditetom na ličnu invalidninu (109,76 KM) i ortopedski dodatak (19,20 KM), ali isključuje pravo osobe sa invaliditetom na dodatak za njegu i pomoć druge osobe, koji u Federaciji BiH iznosi oko 274,40 KM.

Prvi korak ka ostvarenju prava jeste da se roditelj/staratelj javi u Institut za medicinsko vještačenje radi procjene ukupnog zdravstvenog stanja lica sa invaliditetom, a nakon toga podnosi zahtjev sa potrebnom dokumentacijim u Centar za socijalni rad ili u općinsku službu socijalne zaštite kao nadležni prvostepeni organ koji provodi postupak I donosi rješenje (prilikom priznavanja prava utvrdit će se i refundacija troškova vještačenja koje će se isplatiti korisniku). Kada Centar za socijalni rad na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Komisije za medicinsko vještačenje donese rješenje kojim će se priznati pravo roditelju-njegovatelju/staratelju, tim Rješenjem će se ukinuti tuđa njega i pomoć licu sa invaliditetom koja automatski prelazi na roditelja, pored toga roditelju-njegovatelju/staratelju će se utvrditi naknada u visini najniže plaće u FBiH, na koju će biti uplaćeni doprinosi i zdravstveno osiguranje. Utvrđeno pravo teče od prvog dana narednog mjeseca. Praktično znači, ako je podnesen zahtjev u Centar u februaru, pravo će teći od prvog marta.

Ovim zakonom nisu u cjelosti zadovoljni roditelji/staratelji lica čiji je invaliditet ispod 100%, jer ne ostvaruju ista prava, a njihova djeca i oni kao roditelji imaju iste probleme. Žale se i na odredbu kojom se predviđa da u ovu kategoriju ne spada roditelj/staratelj čije dijete može biti samostalno duže od četiri sata.

Poteškoću u potpunoj implementaciji zakona predstavljala je činjenica da su se mnoge interesne skupine borile da ne počne primjena zakona, nezadovoljne njegovih rješenjima.

Također, objektivnu poteškoću predstavlja i činjenica da do potpune implementacije zakona nije došlo i zbog pravnih barijera koje je bilo potrebno otklonuti ili se još uvijek otklanjaju, naime zakon je implicirao organima uprave određene obaveze koje su se morale ispuniti kako bi se stvorile pretpostavke za donošenje rješenja kao što je npr.od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donošenje određenih pravilnika, uputstava i smjernica, donošenje pravilnika od strane Federalnog ministarstva finansija, izmjene i dopune poreznih propisa, izmjene i dopune normativnih akata u Poreznoj upravi.

U cilju unaprijeđenja statusa roditelja-njegovatelja/staratelja, u četvrtak 09.06.2022. godine, Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Dopunama ovog zakona uređen je status osiguranika i obveznika uplate osiguranja za doprinose iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za roditelje-njegovatelje/staratelje, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, a koji se finansiraju iz Budžeta FBiH. Status osiguranika po ovom osnovu traje dok traje i status roditelja-njegovatelja/staratelja.

Predviđeno je da su centri za socijalni rad, odnosno općinske službe za socijalnu zaštitu – za roditelja njegovatelja/staratelja obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Kako ističe direktorica Mediha Jašarević- Hodžić, JU Centar za socijalni rad Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, iako u najtežem položaju za implementaciju zakonskih normi, jer nema svoje računovodstvo, ni svoj račun, prvi je Centar u Federaciji BiH koji je bez obzira na teškoće u primjeni zakona omogućio roditeljima/starateljima da predaju zahtjeve za ostvarivanje statusa. U drugim centrima za socijalni rad, predaja zahtjeva omogućena je tek krajem prvog kvartala tekuće godine. Shodno navedenom, roditelji-njegovatelji/staratelji u Bosansko-podrinjskom kantonu neće biti oštećeni za naknadu u visini minimalne plaće, poreze i doprinose, od prvog dana narednog mjeseca od dana predaje zahtjeva, bez obzira na protek vremena koliko je potrebno organima uprave na većim nivoima da osiguraju sve pretpostavke za potpunu implementaciju zakona i u konačnici donošenje upravnog akta od strane Centra kao nadležnog prvostepenog organa.

“Podsjećanja radi, od početka primjene zakona zahtjev za ostvarivanje statusa roditelj-njegovatelj/staratelj predalo je 12 roditelja. Očekivanja su da će se u što kraćem roku osigurati sve pretpostavke i ispuniti uslovi za donošenje rješenja o priznavanju statusa. Nakon što je izmijenjen Zakon o porezu na dohodak, sve roditelje njegovatelje uputili smo u Poreznu upravu FBiH, ispostava Goražde u cilju izdavanja poreznih kartica koje su potrebne prilikom obračuna naknade.

U petak, 10.06.2022.godine, dobili smo Instrukciju od nadležnog organa uprave o načinu uplate finansijskih sredstava za naknade, poreze i doprinose od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U periodu koji je pred nama, očekujemo prenos sredstava od strane Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku na Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde u korist računa JU Centra za socijalni rad. U poreznoj upravi FBiH, porezna ispostave Goražde, izvršit će se potrebne promjene i prilagođavanja sistema kako bi Centar prijavio roditelje-njegovatelje/staratelje na osiguranje u Poreznoj upravi. U međuvremenu, potrebno je da firma Comp-it iz Sarajeva konfiguriše finansijsku bazu Sotac sa podacima po Uputama iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Nakon svih prethodno navedenih aktivnosti od strane nadležnih institucija i preduzeća, ispunit će se preduslovi za donošenje upravnog akta-rješenja koje će donijeti Centar kao prvostepeni organ. Drugostepeni organ je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Vidljivo je da je iz cjelokupnog procesa isključeno Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde i nema nikakvu nadležnost.

Dakle, iz naprijed navedenog proizilazi, da neprovođenje zakona (koji je stupio na snagu prije više od pet mjeseci) nije odgovornost Centra za socijalni rad, već Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koje je nadležno po zakonu i koje nije dostavilo jasne upute za rad i postupanje prilikom izdavanja rješenja za lica koja su podnijela zahtjeve za ostvarivanje statusa roditelj-njegovatelj u nadležne centre za socijalni rad.

Izražavamo nadu, da će se u što kraćem roku, otklonuti sve poteškoće u primjeni istog, te da je pred nama jedan veliki početak pozitivne priče o razvoju sistema socijalne zaštite i inkluzije osoba s invaliditetom, o rješavanju problema iz oblasti socijalne zaštite, boljem statusu roditelja-njegovatelja, njihovom unaprijeđenom ekonomskom, kulturnom, socijalnom položaju kao i razvoju servisa u zajednici za lica sa invaliditetom. Priču velikom čini i ovaj zakon koji je dio rješenja problema porodica sa djecom s invaliditetom”, riječi su direktorice Centra za socijalni rad BPK Goražde Medihe Jašarević-Hodžić.

bpk.gov.ba