Održana sjendica Vlade BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 137.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica.

Usvajanjem ove odluke i utvrđivanjem koeficijenta 1, osnovica za obračun egzistencijalne naknade povećana je sa četiri na pet konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u Oružanim snagama,a njegova primjena počinje 1.jula i važit će do kraja ove godine.Kako je istaknuto, za ostvarivanje ovog prava do kraja budžetske godine, bit će potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 455.100 KM, odnosno 75.850 KM na mjesečnom nivou za 326 korisnika.

Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 9.600 KM na imejednokratnog novčanog primanja (hedije) dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica s prostora BPK Goraždeza ovu godinu, kao i sredstva za sufinansiranje XXVIII Memorijalnog turnira “Meho Drljević-Dedo i saborci” te obilježavanje 79. godišnjice „Bitke na Sutjesci“.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola, a kako je istaknuto, po osnovu ugovora sa kantonalnim ministarstvom, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i ove godine će u iznosu od 6.800 KM, sufinansirati nabavku besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju osnovno obrazovanje na području našeg kantona.

Na prijedlog Ministarstva finansija, kao prvi korak u procesu pripreme Budžeta za 2023.godinu, Vlada BPK Goražde usvojila je Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina.

Usvojen je takođe iPrijedlog Trogodišnjeg plana rada Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde za period 2023-2025. godina.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sa obrascima godišnjeg obračuna za 2021.godinu, odlukama Upravnog odbora, kao i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja na dan 31.12.2021.godine od strane ovlaštenog revizora, na koje nije imala primjedbi te ihjeuputila Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u daljnju proceduru.

U skupštinsku proceduru upućena je i Informacija Ministarstva privrede o stanju RTV-predajnika, repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2021.godinu.

Razmatrane su i Preporuke za uspostavu efikasnog i sistemski uređenog odgovora na slučajeve nasilja u porodici za BPK-a Goražde koje je Vladi ispred Koordinacionog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici BPK-a dostavilo Udruženje žena „Seka“ Goražde. S tim u vezi, Vlada jezadužila ministarstva pravosuđa, unutrašnjih poslova i finansija da pripreme svoja mišljenja na ponuđeni dokument s ciljem njegove što efikasnije realizacije.

U nastavku sjednice, Vlada je podržala projekte Muftijstva goraždanskog koji se odnose na ponovnu izgradnja Tekije u Foči, sanaciju minareta Kajserije džamije u Goraždu i nastavak radova na restauraciji najstarijeg muslimanskog mezarja na Presjeci, u ukupnom iznosu od 20.000 KM.

Sa po 5.000 KM, podržani su i Medžlis Islamske zajednice Ustikolina te Merhamet MDD -Regionalni odbor Goražde, za pomoć u izgradnji potpornog zida na mezarju u Presjeci, odnosno za pomoć i podršku u realizaciji projekta Merhametove javne kuhinje i pekare.

Usvojen je takođe i Izvještaj o radu Komisije za zajedničku nabavku u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kao i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sukcesivne isporuke kompjuterske opreme za potrebe institucija BPK-a Goražde.