Vlada BPK usvojila izmjene i dopune Budžeta za 2022.

 Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici usvojila je izmjene i dopune Budžeta BPK za 2022. Godinu.

Kako je pojasnio ministar finansija Esad Kanlić, rebalansirani budžet iznosi 47.114. 265 KM  što je za 1.630.470 KM više u odnosu na usvojeni budžet za ovu godinu.

„ Kroz prihodovnu stranu, poštujući projekcije Federalnog ministarstva za finansije, rebalansom se budžet za 2022. godinu   povećava  za 1.630.477 KM. Od toga, iznos od 563.083 KM je povećanje uvrštenih prihoda koji će biti ostvareni na ime projekata odnosno donacija koje su prispjele  u budžet, tako da je realno povećanje budžeta 1.066. 494 KM“ – pojasnio je Kanlić.

Napomenuo je da su izmjene i dopune Budžeta usvojene nakon razmatranja zahtjeva i stvarnih potreba koje su raspoređene u budžetu

„ Izmjene se ogledaju u tome da su dorađeni iznosi na plaćama MUP-a odnosno Uprave policije zatim  sudova i tužilaštva na ime dežurstva kao i kod budžetskih korisnika gdje je bio smanjen iznos kada su u pitanju plaće. Takođe, za Zakon o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodica sa djecom uvećan je iznos za oko 300.000 KM, do  uvećanja za 60.000 KM došlo je i za  boračku egzistencijalnu naknadu koja je sa 4 KM povećana na 5 KM, Takođe, povećan je i kod za materijalne troškove za 307.720 KM od čega najvećim dijelom za nabavku energenata, obzirom da je inflacija velika i da su cijene porasle  tako da je samo za energente kod Direkcije robnih rezervi povećan iznos za 150.000 KM“ – precizirao je resorni ministar.

Dodao je da je za 210.000 KM povećan iznos za grantove nižim nivoima vlasti, dok je za 150.000 KM povećan kod ministarstva za urbanizam za sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti.

„ Ministarstvo za finansije na izmjene i dopune budžeta dobilo je pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva za finansije bez ikakvih primjedbi što znači da je rebalans urađen onako kako zakon nalaže.  Izmjene i dopune budžeta bit će upućene u skupštinsku proceduru i do kolegija Skupštine je da se usaglasi i zakaže termin za održavanje sjednice kantonalnog parlamenta“ – kazao je ministar z afinanisje BPK Goražde.