Porodiljama u Goraždu naknada u iznosu od 1.000 KM

–  Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici većinom glasova  usvojila je izmjene i dopune Budžeta BPK za ovu godinu.

Početak današnje  sjednice obilježile su pauze, a u jednoj od njih, po zahtjevu poslanika Ibrahima Delića  zasjedao je i kolegij na kojem nije postignut dogovor oko dnevnog reda koji je u konačnici utvrđen na samoj sjednici Skupštine.

Tokom rasprave o izmjenama i dopunama Budžeta kantona za 2022.  godinu, pojašnjenja je  dao resorni ministar Esad Kanlić koji je kazao da je rebalansom budžet uvećan za 1.630.477 KM te da iznosi 47.114.265 KM. Kako je kazao, realno povećanje iznosi oko 950.000 KM dok  više od 560.000 KM predstavlja uvrštene prihode po osnovu projekata koji su dobili podršku od viših nivoa vlasti i drugih donacija.   

U momentu kada je resorni ministar okončao uvodno izlaganje, dio poslanika i opozicije i pozicije bez obrazloženja je napustio skupštinsku salu, te je zbog nedostatka foruma daljni rad kantonalnog parlamenta bio upitan, međutim nakon pauze koja je uslijedila, 19 poslanika se vratilo, čime su se stekli uslovi za nastavak sjednice. 

Poslanici  parlamentarne većine pozdravili su izmjene i dopune budžeta ocjenjujući kako rebalansirani budžet nikada nije bio veći, uz određene sugestije da se za  razne segmente ubuduće planiraju i veća sredstva. Od strane opozicionih poslanika mogle su se čuti kritike kako je riječ o predizbornom budžetu  u kojem, po njima, novac nije dobro raspoređen te kako je rezultat povećanja prihoda enormno povećanje troškova života odnosno cijena, čime se, kako je istaknuto, aktuelna vlast ne može hvaliti. 

 Tim više, kazali su, što nije donesena nijedna mjera za ublažavanje posljedica poskupljenja ili pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Nakon rasprave, rebalans  budžeta usvojen je u iznosu koji je predložila kantonalna Vlada,  sa 13 glasova za, tri protiv i četiri suzdržana. 

 Pred poslanicima se danas našao prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Kako je između ostalog  obrazložio ministar za socijalnu politiku Eniz Halilović, razlozi za donošenje novog zakona ogledaju se u potrebi daljnjeg razvoja i unaprijeđenja socijalnih prava građana ovog kantona, a posebno na poboljšanju demografske slike, odnosno povećanja nataliteta. Novim zakonom, kako je pojasnio, predložena su značajna povećanja novčanih naknada i novčanih pomoći te proširen obim dosadašnjih prava prevashodno porodilja koje će imati minimalnu novčanu naknadu od 1.000 KM.  

Nakon duže rasprave, Zakon je uz dva amandmana, poslanika Adisa Agovića (NPI)  i Daliborke Milović (LS) koji su prihvaćeni, dobio jednoglasnu podršku svih 20 prisutnih poslanika.  

Na današnjoj sjednici između ostalog, po skraćenom postupku usvojeni su i  prijedlozi Zakona o izmjeni Zakona o komunallnim taksama BPK kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK. Usvojen je i Zakon o izmjeni Zakona  o prostornom uređenju i građenju BPK, prema kojem je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata produžen do 31. decembra 2023.  

Većinom glasova utvrđen je i Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u BPK.                               

Kantonalni parlament usvojio je i odluku o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2022. godinu kojom se Edin Ramić, aktuelni ministar u Vladi FBiH proglašava „Počasnim građaninom BPK Goražde“ zbog izuzetnog doprinosa  u stvaranju uslova za povratak ljudi u svoja mjesta prebivališta, kroz izgradnju i sanaciju stambenih jedinica.  

U skladu sa istom odlukom, javno priznanje „Plaketa Kantona“  bit će dodjeljeno UŽ „SEKA“ Goražde za izuzetan doprinos u pružanju psihološke pomoći ranjivim grupama stanovništva te doprinos u razvoju nevladinog sektora i građanskog aktivizma u BPK.  

Usvojene su i odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kulturno-rekreativnog kompleksa Rorovi u Goraždu te odluka o davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije BPK Goražde.  

Premijerki BPK Goražde data je saglasnost za potpisivanje ugovora o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 8. 500.000 KM sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.