Koordinacono tijelo za borbu protiv nasilja u BPK provodi kampanju “ 365 dana bez nasilja”

Koordinaciono tijelo za prevenciju, sprečavanje i borbu protiv nasilja u porodici za područje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde, u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja” provelo je uličnu akciju u Općini Foča u FBiH.

Nosioci akcije bili su  Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) BPK Goražde, JU Centar za socijalni rad BPK-a  I Udruženje žena (UŽ) “SEKA” Goražde, a akciju su podržali I Udruženje žena “Ustikolina” i  OSCE – kancelarija u Foči.

Akcija je realizovana kroz informativni punkt, podjelom informativnih letaka i drugog promotivnog materijala te direktnom komunikacijom sa građanima i građankama na ulici, u ugostiteljskim I drugim objektima, gdje je razgovarano o nasilju u porodici, kako ga prepoznati te kome prijaviti.

Organizatori su zadovoljni interesovanjem građana kao I spremnošću koju su iskazali da bi svako pa I nasilje u porodici prijavili nadležnim institucijama.

Koordinaciono tijelo će  sa sličnim aktivnostima nastvaiti I u  Općini Pale u FBiH i Gradu Goraždu. Slogan ovogodišnje kampanje Koordinacionog tijela je “365 dana bez nasilja!”.