Vlada BPK: Usvojen Program utroška sredstava koji ima za cilj jačanje zdravstvenog sektora u BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas svojom odlukom dala je saglasnost na „Program utroška sredstava  Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice“ sa ekonomskog koda -Tekući transferi za zdravstvo u 2023.godini. Vrijednost Programa je 85.000KM a njegovom realizacijom u planu je implementacija projekata koji  će doprinijeti jačanju zadrvastvneog sektora na području našeg kantona. 

 

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti dodjelivat će se isključivo putem javnig poziva, a kako je istaknuto na sjednici usvajanjem Programa između ostalog stvorene su predpostavke za nabavku minimalno 100 doza vakcina protiv Humanog papiloma virusa( HPV) koje bi pored vakcina protiv senzonske gripe nabavku izvršio JU „Zavod za javno zdravstvo“ BPK Goražde. Kroz Program će biti omogućena i realizacija projekata zdravstvenih ustanova veznaih za nadzor nad provođenjem obavezne imunizacije, analizu zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvenih ustanova.

Na prijedlog ovog ministarstva data je saglasnost i na Odluku o odobravanju isplate finansijskih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ BPK Goražde. Sredstva u iznosu od   45.000KM, osigurana su na ime pokrića troškova pružanja usluga i funkcionisanja ove javne ustanove, izmirenje dijela obaveza prema uposlenicima po Sporazumu o regulisanju potraživanja potpisnaog 2015.godine, te Sporazuma sa Poreznom upravom FBiH o plaćanju duga u ratama po osnovnu javnih prihoda, na koji je 2020.godine, saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Ovom ministarstvu saglasnost je data i na Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba te Odluku o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Moj zavičaj Kanlići“ na ime finansiranja troškova prijevoza povratničke populacije. S obzirom da je na dnašnjoj sjednici imenovan privremeni Upravni odbor JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, svojim zaključkom Vlada BPK Goražde dala je saglasnost resornom ministarstvu za provođenje konkursne procedure u vezi imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora ove javno zdravstvene ustanove.

Razmatajući materijale iz Minsitarstva za privredu BPK Goražde data je saglasnost na Program

za veterinarstvo za 2023.godinu, za čiju implementaciju su na ekonomskom kodu-Subvencije za veterinarstvo  u budžetu ovog ministarstva obezbjeđena finsnsijska sredstva u iznosu od 7.000KM. Programom je planirano finansiranje laboratorijske analize službenih uzoraka, za što će biti zadužena Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, tako što će kantonalni veterinasrksi inspektor nenajavljeno uzimati uzorke hrane životinjskog porijekla kao i hrane za životeinje, kao i mikrobiološke briseve iz objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje a ustanove koje imaju akreditirane laboratorije će vršiti laboratorijsku dijagnostiku.

Saglasnost je data i na isplatu subvencija osomog dijela profitne marže  privrednom društvu „Beno“ d.o.o. Goražde te odluku za angažovanje stručne usobe koja će pružiti podršku izradi „Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja BPK Goražde 2023-2027.godina“ .

S ciljem poboljšanja uslova za rad u obrazovnim ustanovama, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kutlru i sport BPK Goražde data je saglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe osnovnih škola „Husein ef.Đozo“, „Fahrudin Fahro Baščelija a saglasnost je data i ministrici za poptisivanje ugovora sa JU „Zavod za predškolski odgoj i obrazovanje“   o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu.

Svojom odlukom Vlada BPK Goražde dala je saglansot i  ministru za boračka pitanja BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma  sa JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“ BPK Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojim je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koja zdravstveno osiguranje nemaju  po drugom osnovu.

Razamtrana je a potom i primljena k znanju informacija Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2023.godine