Održana 63. redovna sjednica Vlade BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 63. redovnoj sjednici održanoj danas dala je saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za šume Ministarstva za privredu – odnosno Kantonalne uprave za šumarstvo BPK Goražde za 2024. godinu. Za realizaciju Plana predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 438.400 KM a koristi će se u skladu sa odredbama Zakona o šumama BPK Goražde, između ostalog  za izradu šumskoprivednih osnova za šume u državnom vlasništvu i privatne šume te biološku obnovu šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumskoprivrednom osnovom, Godišnjim planovima gospodarenja ili Godišnjim planovima realizacije šumskoprivredne osnove.

Razmatrajući materijale iz Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, data je saglasnost ministru za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja zdravstveno osiguranje nemaju po nekom drugom osnovu a kojim je priznat status raseljenog lica i povratnika, te djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, za period 01.01.-31.12.2024. godine. Odlukom Vlade ovom ministarstvu saglasnost je data na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi pojedinicima-roditelj hranitelj za 2024. godinu, čija je vrijednost 20.000 KM. Sredstva po ovom programu namjenjena su za relizaciju obaveza koje proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u FBiH, odnosno za finansiranje hraniteljskih naknada.

Kako bi se osigurao prijevoz učenika koji u školskoj 2023/2024. godini, pješače četiri kilometra i više do škole ili prvog autobuskog stajališta, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saglasnost je data na Programe utroška sredstava OŠ“ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, OŠ „Ustikolina“ iz Općine Foča u FBiH. Sredstva za realizaciju programa u iznosima od 26.000 KM i 10.500 KM obezbjeđena su u budžetima škola. Ovom ministarstvu saglasnost je data i na Program utroška sredstava resornog ministarstva, čija implementacija između ostalog ima za cilj poboljšanje cjelokupne aktivnosti i kvalitete obrazovnog procesa kroz podsticanje i promovisanje takmičarskog duha te unaprijeđenje kvalitete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama na prostoru BPK Goražde.

Saglasnost Vlade BPK Goražde data je resornoj ministrici za potpisivanje sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH- Kantonalni odbor BPK Goražde Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na prostoru BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost na Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu BPK-a. Gradu Goražde, Općini Foča u FBiH i Općini Pale u FBiH za mjesec januar 2024. godine, odobreni su tekući transferi u iznosu od po 30.000 KM.

 

bpkg.gov.ba